Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak 2017 burgemeester Wiersma

Gepubliceerd op: 10 januari 2017

Dames en heren,

Namens het gemeentebestuur van De Marne heet ik u van harte welkom en wens ik u een heel gelukkig 2017. Tja, en dat doen we elk jaar, zo aan het begin, steeds weer, elkaar geluk wensen. Gelukkig maar dat we zo, vol goede voornemens, het nieuwe jaar beginnen. En wat fijn dat we dat hier kunnen doen. In ons land, in onze gemeente, hier in het gemeentehuis. In alle vrijheid, in alle vrede, in alle voorspoed.
Maar, dat 'je gelukkig voelen' is er natuurlijk niet altijd. Denk alleen maar aan vorig jaar direct na de jaarwisseling, aan Jesse. Zo tragisch en zo verdrietig wat er toen gebeurde in Kloosterburen. Indrukwekkend en hartverwarmend ook hoe zo ongelooflijk veel mensen er waren voor zijn familie en vrienden.
Beste mensen, het laat zien dat geluk soms maar heel klein is en soms ook zomaar weer weg. Toon Hermans, schreef er geheel op z'n Toons een mooi gedichtje op:

Geluk
Het heeft geen enkel nut
te juichen of te morren
Je ziet de bloemen die je plukt
toch mettertijd verdorren
De grote Kunst schuilt altijd weer
in 't omgaan met je kansen
Als het geluk jouw kant op komt
moet je er mee dansen

Dames en heren, kansen zullen er ook het komende jaar zijn. Kansen en uitdagingen waar ik samen met u, inwoners, verenigingen en bedrijven, en met de raad, met het college, met onze medewerkers volop mee aan de slag wil.

Allereerst kan ik u melden dat de afgelopen jaarwisseling op zich, in onze gemeente relatief rustig is verlopen. Natuurlijk was er vuurwerk, carbidschieten en ook een aantal vreugdevuren. Maar mee door de geweldige inzet van onze vrijwilligers van de brandweer, de politie en onze eigen medewerkers van de buitendienst is de overlast beperkt gebleven. Graag wil ik deze mensen dan ook bedanken. Fantastisch, bedankt voor jullie inzet!
Verder kan ik u melden dat het afgelopen jaar het inwonertal van de gemeente De Marne opnieuw iets is gedaald. Op 1 januari 2017 telde onze gemeente 10.082 inwoners, 23 inwoners minder dan vorig jaar op 1 januari.

Aan de slag dus, ontwikkelingen gaan door. Niet stil zitten, maar goed op de toekomst voorbereid zijn en samen werken aan de leefbaarheid .
Economische ontwikkeling, het bevorderen van werkgelegenheid, de grote verantwoordelijkheid in het sociale domein, de woon- en leefbaarheidsplannen en niet in de laatste plaats het aardbevingsdossier. Het blijven de grote uitdagingen waar we met kracht aan werken. Maar ook onze meer reguliere taken willen we natuurlijk goed uitvoeren. Het onderhoud van onze wegen, het openbaar groen, de sportvelden en niet te vergeten de uitvoering van alle burgerzaken zijn belangrijke gemeentelijke taken.

Nu duidelijk is dat onze gemeente op 1 januari 2019 samen met Bedum, Winsum en Eemsmond zal opgaan in een nieuwe gemeente komt de focus nog meer dan andere jaren, te liggen op de ontwikkeling van onze regio. Meer mensen aan het werk, het gebied op de kaart, voorbereid op minder mensen, aardbevingen de baas. Het blijven de 4 grote opgaven voor onze regio de komende jaren.

Overigens, wat is het goed dat er nu duidelijkheid is over de herindeling. De komende twee jaren kunnen we volop aan de slag met het inrichten van de nieuwe gemeente. Natuurlijk kost dat tijd en energie. Maar dat is het waard. Een krachtige gemeente, daar gaan we voor. Groter, maar dicht bij mensen. Nieuw, maar met moderne dienstverlening en op maat voor iedereen. Trots, jazeker. De nieuwe gemeente, een prachtig gebied, dé verbinding tussen Stad en Wad.
Natuurlijk willen we graag van u vernemen wat u belangrijk vindt bij het vormgeven van die gemeente. De komende maanden willen er we met u, met onze inwoners, met onze bedrijven en instellingen over in gesprek. Op bijeenkomsten of via de website kunt u laten weten wat u belangrijk vindt. Wat moet de nieuwe gemeente ons opleveren? Graag roep ik u op om mee te doen en mee te denken.
En heel graag horen we ook van u wat u een passende naam vindt voor de nieuwe gemeente. We gebruiken nu als werknaam Hoogeland. Mooi en herkenbaar voor veel Groningers, maar de eerste discussies of die naam wel juist is, branden al los. De Erfgoedcommissie van Winsum stuurde ons al wat kanttekeningen waaruit blijkt dat volgens hen de naam Hunsingo historisch gezien veel passender is. Wat er ook van zij, binnenkort kunt u uw favoriete naam doorgeven. Ik ben erg benieuwd wat er aan ideeën en suggesties binnenkomt.

Dames en heren,
De aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning raakt ook onze gemeente. Ruim 2200 schademeldingen zijn er in onze gemeente. Schade wordt hersteld, zeker, daar bestaat geen twijfel over. Maar discussie is er nog veel te veel over wat er wel of niet als schade, veroorzaakt door de gaswinning, erkend wordt. Lang leken contouren, getekend door de NAM, te bepalen of er wel of geen sprake van mijnbouw- dan wel bevingsschade is.  Winst is dat nu alle schademeldingen in ieder geval beoordeeld worden. Maar het blijft een ellende en een gedoe voor onze inwoners. Niemand heeft er om gevraagd. Ruimhartigheid moet getoond worden en een ware wil om wat terug te willen doen voor de inwoners van ons gebied. Hopelijk gaat het debat in de Tweede Kamer over het nieuwe Meerjarenplan van de Nationaal Coördinator straks niet alleen over het verder verlagen van het productieniveau. Hopelijk toont de Tweede Kamer lef en beseft ze dat zelf verantwoordelijkheid nemen door het Rijk nodig is voor het herstel van vertrouwen.
De uitdaging is groot. De trots en het vertrouwen van de Groningers moeten terug. Zelf zullen we eigen inzet, kracht en creativiteit moeten tonen. Doorzetten en kansen benutten, niet alleen om schades te voorkomen en te herstellen, maar juist om meerwaarde te creëren. Op die manier blijven we er samen met onze partners in de regio voor knokken.

Dames en heren, er gebeuren mooie dingen in De Marne.
Lauwersoog laat een mooie ontwikkeling zien. De aanpassing van de haven en de verlenging van de kade zijn gerealiseerd. Er is veel activiteit. Het Garnalenpelcentrum van Telson en Kant en de komst van de grote scheepslift van Next Generation Shiplift zijn stevige initiatieven die een boost geven aan Lauwersoog. Het rondje Lauwersmeer en de upgrade van de Strandweg zitten in de pijplijn en zullen bijdragen aan de toeristische versterking van het gebied. Dit jaar zullen we alles op alles zetten om het Westgat te baggeren en een goede  toegang naar de haven nu en in de toekomst gegarandeerd te krijgen.
Ook verdere invulling van het Woon- en Leefbaarheidsbeleid gaat door. Mét de inwoners van de dorpen zal doorgewerkt worden aan nieuwe projecten. Vanuit eigen kracht samen goede ideeën tot concrete resultaten zien te krijgen. Dat lijkt soms lastig, maar steeds zijn er weer kansen om aan te grijpen. Project Ulrum 2034 en de Zorg-Coöperatie Klooster en Buren springen in het oog en zijn mooie voorbeelden. Maar ook in de andere dorpen zijn er prachtige initiatieven.
De samenvoeging van sociale zaken BMW en Eemsmond, het werkplein en Ability, leidt tot een krachtige uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen. Inwoners kunnen bij één organisatie terecht voor ondersteuning bij het zoeken naar werk, werkleerplekken, het aanvragen van bijstand of andere inkomensondersteuning.
De decentralisatie van taken van het Rijk, ook naar onze gemeente op het gebied van zorg, is gerealiseerd. In samenwerking met andere gemeenten is deze transitie goed gegaan. Echter, de transformatie is nog lang niet afgerond. De omslag van ' iedereen hetzelfde' naar ' beleid op maat', waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden, moet verder ingevuld worden en vergt nog de nodige inspanning.

Dames en heren,
Al weer zeven jaar ben ik uw burgemeester. Toen ik begon heb ik kort iets over mezelf verteld. Over hoe ik ben. Dat ik graag met mensen omga. Dat ik altijd geïnteresseerd ben in wat mensen beweegt en wat hen bezig houdt. Mijn houding is niet veranderd. Ook nu wil ik er zijn voor de inwoners van De Marne. Ik wil zoveel mogelijk bereikbaar zijn voor een ieder die om wat voor reden dan ook, contact met mij wenst. Als er conflicten, problemen of vragen zijn, dan is het goed om een gesprek met elkaar te hebben. Daardoor ontstaat wederzijds begrip.

Beste mensen, ik begon mijn toespraak met een eenvoudig gedichtje van Toon Hermans over geluk. Geluk is soms maar klein en is soms ook zomaar weer weg. Geluk heb je soms alleen, maar vooral vaak samen. De dans van geluk, dans je met anderen.
Koning Willem Alexander sprak in zijn kersttoespraak: 'Juist nu de wereld om ons heen minder houvast geeft, moeten we vasthouden wat we samen delen en beschermen wat ons verbindt. Wij moeten samen leven,  zonder discriminatie, zonder bang te zijn voor verschillen'.
Niet voor niks spreekt hij daarover. Er is een soort onbestemde onrust, misschien wel angst, in onze samenleving. Veiligheid en welvaart lijken onder druk te staan. De politiek, ons democratische systeem, worstelt hiermee en lijkt geen antwoord te kunnen geven. Populisme ligt op de loer. 'Populisten komen met eenvoudige, niet realistische oplossingen en hopen straks in maart bij de tweede kamer verkiezingen veel stemmen te winnen' schrijft Rob de Wijk in Trouw. Zijn conclusies deel ik:
'Simpele oplossingen zijn geen antwoord op de ingewikkelde problematiek. Het herwinnen van vertrouwen is nodig, maar dat is niet eenvoudig. De belangrijkste en moeilijkste opgave voor de nieuwe politiek is om eerlijk aan de burgers duidelijk te maken dat de grote uitdagingen niet gemakkelijk oplosbaar zijn en dat oude verworvenheden verdwenen zijn. Er is een nieuwe mindset nodig om het sociale contract tussen de burgers en hun bestuur te herstellen'.

Brievenbussen waar touwtjes uit hangen! Jan Terlouw sprak bij DWDD met weemoed over die tijd. Het vertrouwen dat uit die touwtjes spreekt, lijkt nu te ontbreken. Maar het is wel een diep gekoesterd verlangen dat we allemaal herkennen. Bij die zoektocht naar vertrouwen zullen we elkaar moeten willen vasthouden. De dans van geluk dans je met anderen. Geluk heb je soms alleen, maar vooral vaak samen.

Beste mensen,
U geeft de gemeente De Marne samen kleur en vorm en inhoud. Uw doen en uw laten, uw inzet, uw betrokkenheid, uw tolerantie en uw wil om er voor elkaar te zijn, het zijn de factoren die onze mooie gemeente krachtig en vitaal maken. Uitgaande van die eigen kracht en van die vitaliteit, wil ik samen met u, én met de gemeenteraad en het college me ervoor inzetten dat de kwaliteit van samenleven in De Marne ook in de toekomst behouden blijft.
Met die inzet en vanuit dat perspectief wens ik u allen ook nu: heel veel geluk!

Veul hail en zeegn'  ien 't nije joar

Terug naar boven