Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak 2015 burgemeester Wiersma

Gepubliceerd op: 07 januari 2015

Dames en heren,

Van harte welkom hier vanavond in ons gemeentehuis. Ik ben blij dat we u als gast mogen ontvangen en dat u weer met zovelen bent gekomen. En natuurlijk begin ik graag met u allemaal, mede namens het gemeentebestuur, een heel voorspoedig, gezond en gelukkig 2015 te wensen.

Dames en heren,

ik kan melden dat ook deze keer in onze gemeente de jaarwisseling weer relatief rustig is verlopen. Alleen de blusgroep van Wehe-den Hoorn is twee keer uitgerukt voor wat kleine brandjes, maar verder waren er geen noemenswaardige incidenten. Neemt niet weg dat er ook dit jaar weer mensen waren die zich bedreigd voelden, die bewust lastig werden gevallen met vuurwerk of anderszins. Het is lastig om er een vinger achter te krijgen, maar ik vind dat soort gedrag onacceptabel. Iedereen moet de jaarwisseling feestelijk en veilig kunnen vieren en onze inzet was en blijft om overlast en schade zoveel mogelijk te beperken. Ik wil graag iedereen bedanken die actief is geweest om oud en nieuw goed te laten verlopen. Met name natuurlijk de mensen van de politie, onze brandweer-mensen, onze eigen mensen van zowel binnen- als buitendienst. Jullie allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet.

Mooi dat er ook dit jaar weer allerlei leuke activiteiten waren georganiseerd in de verschillende dorpen. Dank daarom ook aan alle vrijwilligers die bij de organisatie ervan betrokken waren.

Dames en heren,

2015, een jaar waarin voor onze gemeente, voor onze inwoners, voor u, werkelijk heel veel te gebeuren staat. Graag noem ik de al zo lang verwachte kadeverlenging in de haven van Lauwersoog. De procedures lijken zich gunstig te ontwikkelen en ik verwacht dat er dit jaar echt beton gestort gaat worden op Lauwersoog.

Verder is er de beslissing over de bestuurlijke inrichting van ons gebied die op de rol staat. Ook zal in het overgangsjaar 2015, moeten blijken hoe de invulling van de gedecentraliseerde zorg haar beslag krijgt. En natuurlijk is er het aardbevingsdossier dat nog steeds heel veel dilemma’s kent, waar nog steeds veel mensen zorgen over hebben en waarvoor veilige, structurele en passende oplossingen geboden moeten worden.

Het zijn onderwerpen waarbij velen actief betrokken zijn. Ook in onze gemeente denkt ù, denken onze inwoners actief en creatief mee. En dat allemaal niet alleen maar voor het eigen welzijn en eigen welbevinden. Ik zie in al onze dorpen sterke en actieve dorpsgemeenschappen waarin het verantwoordelijkheidsbesef voor elkaar stevig verankerd is. Men is betrokken op elkaar. Bij het organiseren van allerlei activiteiten, bij het inrichten van speelplaatsen, bij het nadenken over voorzieningen en hoe ze in stand te houden en bij de continue zoektocht naar ontwikkeling van de dorpen. En er wordt niet alleen nagedacht. Men steekt de handen uit de mouwen en gaat daadwerkelijk aan de slag om samen projecten te realiseren.

Onlangs kreeg onze gemeenteraad een overzicht van allerlei projecten en initiatieven in onze gemeente. Op deze lijst, opgesteld door onze vitaliteitscoördinator, staan zo’n 50 projecten. Het is absoluut niet een complete opsomming van alles wat er in onze dorpen gebeurt. Maar het geeft wel een mooie dwarsdoorsnede en een prachtig beeld van de activiteiten in onze gemeente. Een interactieve kaart met daarop alle initiatieven, staat vanaf vandaag op onze website. Een eerste indruk ervan kunt u ook vanavond zien op het scherm in de raadszaal.

Ik noem er een paar: Vergroening schoolplein obs de Octopus in Eenrum, Park en speelgelegenheid De Buitenplaats in Houwerzijl, Ontmoetingsplek Huiskamer van Kloosterburen in het Olde Heem, Verbetering van het dorpshuis in Kruisweg, Opstellen Dorpsvisie Leens, Inrichten van de dorpsmoestuin Mouskenij in Schouwerzijl, Realisatie van een kerkhistorisch museum in Ulrum, Beperking snelheid verkeer door het dorp Warfhuizen, Pluk- en wandeltuin in Westernieland, Ontwikkeling omgeving Grachtstraat in Zoutkamp.

Fantastisch dat er op deze manier continu samengewerkt wordt aan de leefbaarheid van onze dorpen.

Die actieve dorpsgemeenschappen die zo kenmerkend zijn voor onze gemeente vormen tevens netwerken waarin men omziet naar elkaar. Waarin men elkaar kent en waarin men bereid is elkaar te ondersteunen wanneer dat kan en nodig is. Vanaf dit jaar waarin de zorg voor mensen anders geregeld is, is dat van groot belang en van grote waarde. Want in de zorgverlening aan mensen die hulp nodig hebben zullen de eigen omgeving en hun eigen netwerk, meer en als eerste aangesproken gaan worden. Natuurlijk altijd na verkenning en binnen de mogelijkheden die er redelijkerwijs zijn. Er is daarmee in algemene zin een verantwoordelijkheid neergelegd, niet alleen bij de directe familie van de hulpvragers, maar ook bij onze inwoners, bij onze dorpsgemeenschappen, bij u en bij mij. Het is goed dat we ons daarvan bewust zijn en ik heb er alle vertrouwen in dat die verantwoordelijkheid gevoeld wordt en dat heel veel mensen geholpen gaan worden en de steun zullen vinden die ze nodig hebben. Vaak zal die hulp heel eenvoudig en direct zijn. Soms wordt die zorg in een wat breder verband in het dorp ingevuld. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld hoe door vrijwilligers in Ulrum met het project Dörpszörg  Ulrum er in goed overleg met gemeente en zorgpartijen invulling aan wordt gegeven.

Onze actieve dorpsgemeenschappen zijn ook broedplaatsen van creatieve, nieuwe ideeën. Er zullen in de toekomst weer allerlei initiatieven ontwikkeld worden. Initiatieven die ruimte moeten krijgen.

Duurzaamheidsprofessor Jan Rotmans schrijft daar in zijn publicatie ‘Verandering van tijdperk, Nederland kantelt’ over. De rode draad bij Rotmans is dat bestaande systemen hun houdbaarheidsdatum naderen.  

‘De mens is gereduceerd tot een economische productiefactor. Cliënten moeten zo efficiënt mogelijk door het systeem worden gesluisd. De klant is anoniem, keuzevrijheid en medezeggenschap zijn ver te zoeken’. ‘Om dat te veranderen’ zegt hij, ‘ is het belangrijk te weten dat kleine groepjes het verschil maken. Er zijn talloze vernieuwingsprojecten. Alle burgerinitiatieven zijn al een uiting van de nieuwe samenleving.’. Door van elkaar te leren gaat de verandering sneller´.

Als u daar nog wat meer informatie over wilt, kan ik u aanraden de website die Jan Rotmans heeft gelanceerd eens te bezoeken. Het is de site Nederlandkantelt.nl.  Een online platform dat zichtbaar maakt hoeveel vernieuwende projecten er door burgers worden opgezet.

Ik herken die creativiteit en al die creatieve initiatieven in onze gemeente. De kunst is, nee sterker, het is de opgave voor ons, voor de politiek, het bestuur en onze ambtelijke organisatie om daaraan ruimte te geven en daar goed mee om te gaan. Vooral loslaten waar dat kan, faciliteren waar gevraagd, stimuleren waar dat versterkt en regisseren en reguleren waar nodig. Het is de kunst van het balanceren op de ladder van overheidsparticipatie zodanig, dat al die initiatieven tot mooie resultaten leiden. In die zoektocht naar oplossingen is en blijft een goede dialoog tussen ambtenaren, bestuurders en burgers van essentieel belang.

Bij het onderzoek naar en het nadenken over de bestuurlijke herindeling in ons gebied is het op die manier inrichten van een gemeentelijke organisatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk, een belangrijk thema.

In het rapport ‘Kleinschaligheid en Overheidsnabijheid’  wordt geconcludeerd dat de beweging van bestuurlijke schaalvergroting een gelijktijdige beweging van schaalverkleining en het organiseren van kleinschaligheid vereist. Ook wordt geconcludeerd dat men in ons gebied, in Noord Groningen, al gewend is om vanuit eigen kracht te opereren. De tendens binnen het huidige tijdsgewricht van meer zelfredzaamheid, van eigen initiatieven en het vormgeven en uitwerken van creatieve ideeën is sterk geworteld bij de inwoners van Noord Groningen. Daar de nieuwe gemeentelijke organisatie adequaat op inrichten, vergt niet alleen kennis en kunde van politici, bestuurders en ambtenaren, maar vooral ook de wil om het daadwerkelijk te gaan doen.

Overigens is natuurlijk de discussie over de herindeling nog niet afgerond. Naast het al genoemde rapport ‘Kleinschaligheid en Overheidsnabijheid’  is ook het onderzoeksrapport naar de gebiedsopgaven klaar.

Het rapport met als titel ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’ geeft een analyse van de opgaven en beschrijft de strategische agenda voor ons gebied voor de komende jaren. De grootste uitdagingen zijn als volgt samen gevat: meer mensen aan het werk, het gebied op de kaart, voorbereid op minder mensen en aardbevingen de baas.

Het derde onderzoeksspoor is de verkenning en de analyse van de financiën van de nieuw te vormen gemeente. Dit onderzoek is zo goed als afgerond en zal binnenkort gepresenteerd worden.

Deze drie onderzoeken zijn belangrijke informatiebronnen voor de discussie die de gemeenteraden van de zeven gemeenten in het eerste kwartaal zullen gaan voeren over de herindeling. Leest u vooral mee, u kunt de rapporten vinden op onze website www.demarne.nl.

Ook willen de raden nog met u spreken over de herindeling. Onze gemeenteraad organiseert binnenkort een bijeenkomst, waar er met de raadsleden van gedachten gewisseld kan worden over de verschillende varianten. In de overleggen die wij als college hebben met de Verenigingen van Dorpsbelangen spreken we er ook over en ik roep u op om met ons het gesprek en de discussie over dit zo belangrijke onderwerp aan te gaan. Het gaat per slot van rekening over de bestuurlijke toekomst van ons zo mooie en prachtige gebied.

Beste mensen, het is een goede gewoonte om tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst de ontwikkeling van de inwoneraantallen te melden. 

Loop der bevolking over het jaar 2014 (voorlopig)

Samenvattend; het inwonertal van gemeente De Marne is gedaald van 10208 naar 10163, een vermindering met 45 inwoners.

Deze ontwikkeling geeft maar weer aan hoe belangrijk het is om te blijven nadenken over de toekomst van ons gebied. Wij niet alleen, maar samen met u. De basis, het vaste gegeven dat we in een werkelijk prachtig gebied wonen, hebben we. Het mooie landschap waarin je het ontstaan ervan nog steeds zo goed kunt lezen, het Lauwersmeergebied, De Wadden, het zijn allemaal van die prachtige parels die we moeten koesteren. En waar we natuurlijk zelf ook allemaal volop van kunnen blijven genieten.

De ervaring van die rijke en waardevolle omgeving is er natuurlijk altijd. Maar opvallend en vooral leuk is het als je er weer aan herinnerd wordt door gasten die ons gebied bezoeken en die altijd weer zo verrast zijn door de kwaliteiten van onze mooie gemeente De Marne, van ‘t Hoogeland.

En, dames en heren, daar doet de problematiek van de aardbevingen niets aan af. Natuurlijk, deze problematiek is zeer complex en we moeten knokken voor veilige en recht doende oplossingen. Maar bij de pakken neerzitten? NEE en nog eens NEE.

Graag herhaal ik hier de conclusie uit de bij de Volkskrant ingezonden, maar helaas niet geplaatste brief van enkele noordelijke kopstukken, waaronder Harm Post, Sibrand Poppema en Jos Aartsen.

‘Wij zijn trots op Noord-Nederland. We vormen een krachtig, eigenzinnig en onmisbaar deel van Nederland. Logistieke schakel tussen de Randstad, Noord- en Oost-Europa. We beschikken over een bloeiend bedrijfsleven en uitstekende voorzieningen op het gebied van gezondheid, sport en cultuur. We hebben uitstekende onderwijsinstellingen. We investeren op eigen kracht in onze regionale economie, werkgelegenheid en infrastructuur.’

Noord Nederland: land van verloren hoop? Nee, land van ongekende kracht!

In die wetenschap en vanuit die volle overtuiging wens ik u allen: Veul hail en Zeegn’ ien ’t nije joar!

Terug naar boven