Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak 2012 burgemeester Wiersma

Gepubliceerd op: 04 januari 2012

Dames en heren,

Van harte welkom, hier in het huis van de gemeente De Marne. En mag ik beginnen, met het u toewensen van een heel  goed, gezond en gelukkig 2012: Veul hail en zeegn’ien’t nije joar!

Dames en heren, het is nu 3 januari 2012, het nieuwe jaar is al weer drie dagen oud, maar de jaarwisseling is altijd een moment waarop je even stilstaat. Een moment waarop je even nadenkt over het afgelopen jaar. Wat is er zoal gebeurd in 2011? Hoe is het nu, op dit moment? En natuurlijk kijken we vooruit: Wat staat ons allemaal te wachten in 2012? Ik denk dat een ieder van ons dat wel heeft gedaan, al is het misschien soms maar even. Ik in ieder geval wel.

Een belangrijke gebeurtenis het afgelopen jaar voor mij, of beter, voor ons persoonlijk was natuurlijk onze verhuizing in april, van Grijpskerk naar Leens. Een moment waar je toch wel met enige weemoed en met wat gemengde gevoelens naar toe leeft. 26 jaar hebben we op dezelfde plek gewoond, met heel veel plezier. We hebben er een hele fijne tijd gehad. Maar tegelijk groeide het gevoel van nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden op een nieuwe plek. En die plek hebben we gevonden. We wonen nu met heel veel plezier, met heel veel genoegen in onze nieuwe woning aan de Oosterlaagte in Leens. We genieten werkelijk elke dag van het fantastische uitzicht. De zon en de wolken schilderen steeds andere kleuren in het landschap en het mooie avondlicht kleurt ’s avonds het kerkje waar Tiny en ik getrouwd zijn, het kerkje van Ezinge, zichtbaar aan de horizon. Ik wil het niet teveel romantiseren, want we zijn en blijven nuchtere Groningers nietwaar? Maar wat kunnen we er trots op zijn en wat zijn we bevoorrecht, dat we in dit fantastische stukje Nederland mogen wonen. En, ….vorig jaar meldde ik het ook al, maar voor de zekerheid meld ik het nog maar een keer voor degenen die toen niet op onze nieuwjaarsbijeenkomst waren, er is nog steeds een aantal prachtige kavels te koop bij ons op de buurt!

Dames en heren, 2011 is ook voor de gemeente een memorabel jaar te noemen. Vorig jaar meldde ik al dat er in 2011 over een aantal belangrijke ontwikkelingen duidelijkheid zou komen.

Over de aanpak van de N361 is een besluit genomen. Daar waar na vele jaren lobbyen en onderhandelen, de bal eindelijk zo ongeveer voor open doel lag, is er helaas toch over geschoten. De geplande reconstructie wordt niet in z’n geheel uitgevoerd. Gelukkig wel het deel in onze gemeente van Mensingeweer naar Ranum. Van groot belang is ook, dat er nu financiële middelen beschikbaar komen om te investeren in de ontwikkeling van Lauwersoog.

Afgelopen november is in Leens de bouw van winkelcentrum De Marren begonnen. En dat is in deze tijd van financiële en economische malaise best wel bijzonder te noemen. Niet alleen de gemeente, maar ook ondernemers en instellingen hebben vertrouwen en zien toekomst in het plan. De winkels gecombineerd met de zorgvoorziening vormen een zeer waardevolle voorziening voor onze gemeente.

Zoals ik vorig jaar al aangaf, had ik graag gezien, dat er ook meer zekerheid en een wat beter perspectief voor onze garnalenvissers was gekomen. Helaas daalden de prijzen tot historische dieptepunten. En, uitzicht op structureel betere prijzen is er ook nu nog niet. Oplossingen tot verbetering van de sector worden wel gezien, maar om tot die verbetering te komen is nog een bijzonder lastige opgave. Wat in ieder geval nodig is, is minder verdeeldheid en meer saamhorigheid binnen de sector zelf.

In 2011 zijn ook het krimpbeleidsplan ‘De Marne, blijvend de moeite waard’ en het Woon en leefbaarheidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Twee belangrijke documenten, waarin het toekomstbeeld van onze gemeente en de weg er naartoe zijn geschetst. Tevens is er in aangegeven welke instrumenten en welke financiële middelen er nodig zijn om op een verantwoorde manier die weg naar de toekomst te gaan. En dat is niet niks. Duidelijk is in ieder geval, dat ondersteuning van zowel provincie als rijk nodig is bij de uitvoering van de plannen.

Dames en heren, mijn terugblik op het jaar 2011 is verre van compleet. Maar dat hoeft ook niet. Echter, wat ons allemaal natuurlijk bijzonder heeft geraakt, is het plotselinge overlijden van onze wethouder Luppo Smook. Op 24 september, ’s avonds laat, kreeg ik dat onvoorstelbare bericht: Luppo is overleden. Persoonlijk, maar ik denk dat het voor velen van ons geldt, heb ik iemand verloren die me na aan het hart lag. Zachtmoedig, vriendelijk, creatief, constructief, zo nodig kritisch maar altijd met enige humor. Dat zijn de woorden waarmee ik me hem herinner. Met zijn betrokkenheid bij mensen en zijn kundigheid was hij als wethouder voor onze gemeente, voor onze inwoners van grote waarde. Werkelijk geraakt ben ik door de manier waarop er in Schouwerzijl afscheid van Luppo is genomen. Het dorp, samen om hem, om Stella en de kinderen heen. Als ‘noabers’, in alle eenvoud samen het verdriet willen dragen en er voor elkaar willen zijn.

Ik vind dat bemoedigend en zie dat als zeer waardevol. Niet alleen in Schouwerzijl, maar ik zie dat in alle dorpen van onze gemeente. Men steunt elkaar wanneer nodig en velen willen zich inzetten voor de ander. Heel veel inwoners doen als vrijwilliger iets voor de buurt, voor het dorp of voor de vereniging. Het is de onmisbare en samenbindende kracht van onze gemeenschap. Graag wil ik al die mensen, al die vrijwilligers die actief waren, van harte bedanken voor hun betrokkenheid en voor hun inzet het afgelopen jaar.

Dames en heren, in z’n algemeenheid kan ik melden dat de jaarwisseling 2011-2012 rustig is verlopen. Er waren slechts enkele kleine incidenten. Echter, deze waren wel vervelend en frustrerend voor de direct betrokkenen. Ik vind dat jammer. Oud en Nieuw moet een feest voor iedereen kunnen zijn.

Ook dit jaar waren er weer velen actief om de jaarwisseling goed te laten verlopen. Een woord van dank is daarom hier zeker op z’n plaats. Dank aan de mensen van de politie, dank aan onze mensen van de brandweer, dank aan onze eigen mensen van gemeentewerken.

En natuurlijk ben ik zeer verheugd, dat er ook dit jaar weer een heel aantal activiteiten is georganiseerd in de verschillende dorpen die er aan bij hebben gedragen dat de jaarwisseling goed is verlopen. Zonder anderen tekort te willen doen, noem ik  Kruisweg, Ulrum en Pieterburen. Fantastisch goede initiatieven waarbij in de organisatie ook veel jongeren waren betrokken. Mijn complimenten aan jullie allemaal en dank voor jullie inzet.

Nieuwjaarstoespraak 2012 burgemeester Wiersma

Dames en heren, ook vanavond wil ik graag de ontwikkeling van het inwonertal van onze gemeente noemen. Het is zo’n ijkmoment waar je elk jaar weer naar uitkijkt.

Het zijn voorlopige cijfers, maar dit zijn ze: In 2011 zijn er 109 inwoners overleden en zijn er 102 kinderen geboren. Derhalve een geboorteoverschot van -7. In 2011 zijn er 409 mensen vertrokken uit onze gemeente en zijn er 333 mensen nieuw komen wonen. Dat betekent een vertrekoverschot van -76 personen. Bij elkaar opgeteld betekent dit, dat het inwonertal van onze gemeente met 83 is gedaald naar 10418 inwoners.

De bevolkingsdaling blijft zich doorzetten. Het is daarom goed dat we het komende jaar aan de slag gaan met de verdere uitwerking van het Woon- en Leefbaarheidsplan in een uitvoeringsprogramma. Concrete plannen en projecten, die ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden, zijn nodig als adequaat antwoord op de komende ontwikkelingen. Onze gemeente is fantastisch en dat willen we tenminste zo houden en liever nog, versterken.

Een andere discussie die in 2012 ongetwijfeld steviger gevoerd gaat worden is die over de bestuurskracht van de gemeenten in onze provincie en over de bestuurlijke inrichting. Het is onmiskenbaar een feit dat onze gemeente De Marne klein en kwetsbaar is. Overigens geldt dat voor vele andere gemeenten in de provincie Groningen.

Daarnaast is er het gegeven dat er de komende jaren steeds meer taken van de provincie en het rijk overgeheveld gaan worden naar de gemeenten. Ik noem als voorbeeld de Jeugdzorg en de zorgtaken uit de AWBZ. Ook de inrichting van de ‘Regionale Uitvoeringsdiensten voor Milieu- en Wabo-taken’ en de uitwerking van de ‘Wet Werken naar Vermogen’ zullen grote invloed hebben op en veel vergen van de gemeentelijke organisatie.

De dienstverlening aan onze inwoners mag bij dat alles niet in het gedrang komen en moet betaalbaar en van goede kwaliteit blijven. Nu, maar ook in de toekomst wanneer de gemeente nieuwe diensten aan de burgers gaat leveren. Zeker is dat De Marne andere gemeenten daarbij nodig zal zijn. Als kleine gemeenten in de provincie Groningen zullen we samen naar een verantwoorde inrichting van die dienstverlening moeten komen.

De huidige samenwerking met de gemeenten Bedum en Winsum krijgt steeds meer vorm en wordt meer en meer ingevuld. Of deze samenwerking een voldoende antwoord kan bieden op de komende ontwikkelingen, zal zeker onderwerp van gesprek zijn de komende tijd. Ik zal daar nu geen voorschot op nemen. Om u toch wat stof tot nadenken mee te geven en om alvast de discussie wat te voeden, wil  ik al wel stellen dat een eenvoudig gedachte opschaling van gemeenten naar grotere eenheden niet op voorhand dé oplossing zal blijken te zijn.

In het nieuwe jaar zal er veel aandacht nodig blijven voor de financiële huishouding van de gemeente. Taakstellingen moeten worden ingevuld en geplande bezuinigingen moeten worden gehaald. Verder zullen we moeten kijken wat nog reële mogelijkheden op vergroting van de inkomsten zijn. Geen eenvoudige en zeker voor de politiek vaak niet een dankbare klus. Ik denk dat het goed is om al in het begin van het nieuwe jaar het overleg hierover met onze inwoners en met de ondernemers in onze gemeente te intensiveren. Alleen dan kunnen we, een ieder met z’n eigen verantwoordelijkheid, tot goede besluitvorming komen.

Het afgelopen jaar is een roerige periode voor de mensen in onze organisatie geweest. De uitwerking van de diverse bezuinigingen, de bezuiniging op de formatie zelf, de samenwerking met de andere gemeenten, het nadenken over de ontwikkeling en inrichting van de organisatie. Ik ben nog niet compleet, maar het maakt veel los en vraagt veel van onze medewerkers. Ook hen wil ik hier vanavond bedanken voor hun inzet.

Dienstverlening aan onze burgers staat bij hen hoog in het vaandel. In het nieuwe jaar gaan we een begin maken met de inrichting van het Klant Contact Centrum. Bedoeld om de burgers in de toekomst goede dienstverlening te kunnen blijven geven. Want ook in de informatievoorziening en in de dienstverlening van alle overheden aan de burgers is aan gemeenten een grotere taak toegedacht. We gaan het komende jaar beginnen, om in 2015 er helemaal op ingericht te zijn.

Dames en heren, er staat weer veel te gebeuren in het nieuwe jaar. Er liggen voor onze gemeente weer nieuwe uitdagingen en prachtige kansen waar we mee aan de slag gaan. Om tot goede resultaten te komen, hebben we elkaar nodig. Als gemeente kunnen we het niet alleen. Maar dat willen we ook niet alleen. In onze nota Burgerparticipatie schrijven we dat we voor de klus staan om met minder mensen en minder geld de woon- en leefkwaliteit op peil te houden. Dat lukt alleen als iedereen meedenkt, meewerkt en meedoet.

We zullen samen de schouders er onder moeten zetten. En dat gaat ook gebeuren, net als in andere jaren, daar ben ik van overtuigd.

Graag wil ik u allemaal onze Nota Burgerparticipatie meegeven. U krijgt het boekwerkje mee, straks als u weer naar huis gaat. Lees het vooral en zie het als een nadrukkelijke uitnodiging om met ons mee te denken over de toekomst van onze prachtige gemeente.

Voor nu wens ik u allen nog een hele gezellige avond en laten we met z’n allen toasten op het nieuwe jaar: Veul hail en zeegn’ient nije joar! Proost!!!!

muziekvereniging Orpheus Eenrum in actie

Terug naar boven