Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak 2011 burgemeester Wiersma

Gepubliceerd op: 05 januari 2011

Dames en heren,

Van harte welkom hier in ons gemeentehuis, vanavond op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente De Marne. Het is goed dat u ook dit jaar weer met zo velen bent gekomen. Waar ik vorig jaar nog veel nieuwe gezichten zag, kan ik nu constateren dat ik velen van u inmiddels ken.  Maar zo’n nieuwjaarsbijeenkomst is natuurlijk bij uitstek geschikt om in een informele sfeer nog eens met elkaar van gedachten te wisselen. En voor de mensen die mij graag nog eens willen spreken: ik zou zo zeggen, aarzel niet en schiet mij straks aan. Velen van u heb ik al de hand gedrukt en een gelukkig Nieuwjaar gewenst. Graag wil ik u allen ook hier vanaf deze plek, namens de gemeente De Marne een heel gelukkig en voorspoedig 2011 wensen. ‘Veul hail en zeegn’ ien ’t nije joar!!’

Dames en heren,
Bijna een jaar geleden ben ik beëdigd als uw burgemeester. Voor mij en mijn echtgenote Tiny was het een bijzondere gebeurtenis en een fantastische avond. Geweldig om in onze mooie gemeente burgemeester te mogen zijn. Het afgelopen jaar is dat gevoel alleen maar versterkt. Ik ben trots op De Marne: Wat een geweldig gebied, wat een prachtige mensen. En wat gebeurt er veel in onze gemeente. Wat zijn er steeds weer een hoop leuke en interessante initiatieven en activiteiten. Samen met Tiny heb ik er veel gezien en bezocht en elke keer waren we weer verrast door de originaliteit en de creativiteit van u, van onze inwoners.

Mijn stellige overtuiging is dat deze dynamiek, deze vitaliteit, deze kracht die in onze gemeentelijke samenleving zit, die in onze dorpen zit van enorm groot belang is. Daar goed mee omgaan en daar waar mogelijk die vitaliteit stimuleren, is en blijft een van de grote opgaven voor onze gemeente.

Velen van u heb ik ontmoet het afgelopen jaar. Met bijna alle dorpen heb ik inmiddels kennis gemaakt. Elk dorp heeft die kennismaking op zijn eigen originele wijze ingevuld. Ik heb vergaderingen van dorpsbelangen bijgewoond, ik heb door dorpen gefietst, ik heb gekegeld, toneel gezien en muziek geluisterd, stamppot gegeten. Maar vooral met velen van u gesproken en steeds weer was het voor mij een bijzonder plezierige ervaring. Eén gelijkenis was er in al die bezoeken in ieder geval: De enorme hartelijkheid en warmte waarmee ik ontvangen ben. Fantastisch! Vanavond wil ik iedereen daarvoor nogmaals heel hartelijk bedanken.

Ook het komende jaar zal ik u blijven opzoeken. Ik kan natuurlijk niet alles bijwonen, maar ik en ook Tiny, wij vinden het gewoon leuk om u te ontmoeten en we genieten graag samen met u van onze gemeente.

Een heel aantal van u weet het natuurlijk wel, maar toch nog even ter informatie:
We zijn direct na de zomervakantie begonnen met de bouw van ons huis en het vordert gestaag. Helaas hebben we door de winterse omstandigheden in december wat vertraging opgelopen, maar we hopen het komende voorjaar onze intrek te kunnen nemen in ons nieuwe huis aan de Oosterlaagte in Leens. We zien er best naar uit. Een prachtige plek, mooi uitzicht en een rustige omgeving.
Vanuit het gemeentelijk perspectief misschien wel wat te rustig, want verder is er nog niet veel bouwactiviteit in de Oosterlaagte. En daarom maak ik van de gelegenheid gebruik om wat reclame te maken voor deze nieuwe wijk: Dames en heren, er is nog een aantal prachtige kavels te koop in de Oosterlaagte. Dus als u nog eens een nieuw huis wilt bouwen en daarvoor een mooie plek zoekt, ik zou zeggen grijp uw kans!

Dames en heren,
Vorig jaar heb ik de hoop uitgesproken dat u mij ook af en toe zo zou aanspreken. Op straat, in de winkel en zo. En dat u contact met mij zou zoeken als u met een probleem zit of als u denkt dat ik u kan helpen. En alhoewel ik natuurlijk ook liever heb dat er geen problemen zouden zijn, hebben inderdaad veel inwoners van onze gemeente mij zelf aangesproken. Daar waar ik iets kon betekenen heb ik dat gedaan. Ook het komende jaar doe ik dezelfde oproep: Kom langs als u met problemen zit. Het lukt misschien niet in alle gevallen, maar samen kunnen we proberen tot oplossingen te komen. Ook onze wethouders, Kor Berghuis, Luppo Smook en Herwil van Gelder willen er voor u zijn en staan altijd open voor een gesprek.

Dames en heren,
Nieuwjaarsmorgen kreeg ik van de politie kort verslag van het verloop van de jaarwisseling. Mij werd  gemeld dat de Oud en Nieuw viering  uitzonderlijk rustig is verlopen in De Marne. En daar ben ik blij om. Ik vind dat Oud en Nieuw een gezellig feest behoort te zijn met oliebollen, champagne en natuurlijk met het nodige vuurwerk. Gelukkig zijn de overlast en de schade dit jaar beperkt gebleven.

Vanavond is zeker een woord van dank op zijn plaats aan al de mensen die zich hebben ingezet voor het goed laten verlopen van de jaarwisseling. In de voorbereiding en ook tijdens de jaarwisseling zijn veel mensen actief betrokken geweest. Dank aan de Politie. Dank aan onze mensen van Gemeentewerken. Zij hebben weer hard gewerkt  om de rommel, de vuurwerkresten en brandstapels op te ruimen. Dank aan onze mensen van de brandweer. Fantastisch dat jullie als vrijwilligers steeds weer mee willen werken en klaarstaan om de jaarwisseling goed en veilig te laten verlopen.

Een bijzonder woord van dank aan al die mensen, inwoners van onze dorpen, die meegeholpen hebben om een aantal leuke activiteiten te organiseren. Activiteiten, erop gericht om samen als dorp een gezellig feest te hebben. En dat is gelukt. Zonder andere initiatieven en vrijwilligers  tekort te willen doen,  noem ik met name de vrijwilligers in Kruisweg en Ulrum. Hulde voor jullie inzet. Bedankt!!

Dames en heren,
Het is een goede gewoonte om tijdens de nieuwjaarsreceptie de ontwikkeling van het inwonertal te presenteren. Wat is het aantal inwoners van De Marne op 1 januari van het nieuwe jaar en wat is het aantal woningen dat is opgeleverd het afgelopen jaar?

Om met dat laatste te beginnen: In 2010 zijn er in de gemeente 11 nieuwe woningen opgeleverd. Het aantal inwoners is met 38 afgenomen en bedroeg op 1 januari 2011 10468. Deze daling van het aantal inwoners is veroorzaakt door een negatief geboorteoverschot van -1 en door een negatief vestigingsoverschot van -37.

Het lijkt alsof de daling van het inwonertal afvlakt, want in de voorgaande jaren was deze daling beduidend groter. Toch geeft deze ontwikkeling nog maar weer eens aan dat we alert moeten blijven. We moeten voortvarend blijven inzetten op het ontwikkelen van beleid waarmee de nog steeds dreigende negatieve effecten worden omgebogen in een positief scenario en in een positief denken.

En dat kan, daar ben ik van overtuigd. Onze gemeente heeft zulke geweldige kwaliteiten. Het zijn niet alleen de rust en de ruimte, de openheid en de prachtige vergezichten. Het zijn vooral de unieke kwaliteiten van ons Hoogeland. De Waddenzee, het Lauwersmeergebied, het Reitdiepdal in combinatie met de dorpen en haar inwoners. Puur natuur, rauw en ruig en tegelijk cultuur, spannend, intiem en gastvrij. Heerlijk om te wonen, prima om te werken.

Het afgelopen jaar hebben we al een aantal bijeenkomsten gehad, waar we samen met u, onze inwoners en met de bedrijven hebben nagedacht over de toekomst van onze gemeente. En er zijn daar verrassende ideeën en mogelijkheden geopperd.
Zo is ons gebleken dat er al best veel mensen zijn die heel bewust voor onze gemeente hebben gekozen om er te gaan wonen en werken. Bijvoorbeeld ICT-ers komen tot de ontdekking dat je hier uitstekende en vaak veel betere internetverbindingen hebt dan in het westen van het land En dan is het toch geweldig dat je dat in je werk kunt combineren met die fantastische andere kwaliteiten!

Dit jaar gaan we het toekomstbeleid van onze gemeente verder invullen met het opstellen van een woon en leefbaarheidsplan. En dat willen we graag samen met u doen. Ik nodig u uit om ook in 2011 met ons mee te blijven denken en ons te blijven voorzien van goede ideeën.

Dames en heren,
Ik wil ook nog iets melden over onze financiële positie. Het afgelopen jaar stonden wij, en natuurlijk met name de politieke partijen, voor de lastige opgave om keuzes te maken. De financiële positie van onze gemeente moet weer op orde komen en dat betekent bezuinigen. De keuzes zijn gemaakt en in 2014 zullen de tekorten zijn weggewerkt. De maatregelen zijn ingevuld en zullen de komende jaren uitgevoerd worden. De provincie blijft over onze schouder meekijken, maar we zijn in ieder geval onder het preventieve toezicht uit.

Op deze plaats wil ik ook mijn bijzondere waardering uitspreken voor onze ambtelijke organisatie. Het afgelopen jaar heb ik gezien hoe zij onder grote druk veel werk hebben verzet. Het is voor onze medewerkers niet alleen de druk van het werk, ook de invloed van de bezuinigingen raakt hen en dat levert af en toe best spanningen op. Met minder mensen hetzelfde blijven doen, dat kan niet. Als gemeente zullen we meer regievoerder worden. We moeten onze organisatie daar op inrichten, een proces dat dit jaar z’n beslag zal krijgen.

Nadenken over de kwaliteit van de dienstverlening aan onze burgers blijft daarbij belangrijk. We blijven inzetten op verbetering. Veel aandacht gaat uit naar de uitbreiding van de digitale dienstverlening. Dat is prima. Maar ik blijf  het van groot en essentieel belang vinden dat onze burgers ook gewoon hier in dit huis goed geholpen kunnen worden door onze medewerkers. En dat gaat gelukkig goed.

Daarnaast ligt er een nieuwe opgave. De gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 het eerste aanspreekpunt voor alle overheidsdiensten. Vragen aan het Rijk, Provincie en Waterschap zullen bij de gemeenten binnenkomen. Daarbij wordt het zogeheten E-loket ingevoerd. Steeds meer diensten worden digitaal aangeboden. Voor onze gemeente betekent dat een fikse inspanning. Er zal geïnvesteerd moeten worden, niet allen in computers en programma’s. Ook onze medewerkers zullen hun kennis over die diensten en producten moeten vergroten om u ook in de toekomst op een adequate en correcte manier van dienst te kunnen zijn.

Dames en heren,
In het nieuwe jaar zal er voor onze gemeente op een aantal belangrijke onderwerpen duidelijkheid komen. Ik noem er een paar:
De start van de bouw van het nieuwe winkelcentrum in Leens: In algemene zin van groot belang voor onze gemeente en ik ga er vanuit dat we rond de zomer los kunnen.

De reconstructie van de N361: Wat mij betreft van groot belang voor de ontsluiting van ons gebied. Een goede verbinding met de stad is van grote invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden in onze gemeente. Ik verwacht dat andere overheden dat ook inzien en positief zullen besluiten.

De gasopslag in Pieterburen:
Door ons niet gewenst. We zullen samen met u en met andere overheden, ieder vanuit z’n eigen verantwoordelijkheid, proberen om de gasopslag tegen te houden.

Hopelijk komt er dit jaar ook wat meer zekerheid voor onze garnalenvissers. Uit de diverse contacten die ik het afgelopen jaar met ze heb gehad is mij gebleken dat veel onzekere factoren van invloed zijn op hun bedrijfsresultaat. Vooral de vissers zelf en de sector zelf zullen actief moeten zoeken naar meer zekerheid. Waar mogelijk zal ik mee blijven denken over oplossingen.

Dames en heren,
2011 ligt voor ons. Er zal weer veel gebeuren. Er zal hard gewerkt worden, er zal ontspanning zijn, er zal vreugde zijn, maar ook verdriet. We zullen lachen, maar ook huilen. We zullen elkaar nodig hebben. Met elkaar maken we deel uit van één samenleving. Onze koningin sprak met kerst over het maatschappelijk weefsel dat onder spanning staat door onzekerheid en wantrouwen. Het tegenwicht wordt geboden door geduld, respect en saamhorigheid. Het komt aan op maatschappelijke verbondenheid. De uitdaging is steeds elkaar te betrekken bij het oplossen van problemen. Die uitdaging ligt er ook voor 2011: Voor de gemeente, voor u, voor mij, voor ons allemaal. Die maatschappelijke verbondenheid komt ook tot uiting in onze nieuwjaarsgroet. Het mag geen holle frase zijn, het is niet vrijblijvend en daarom wens ik u allen nogmaals: ‘Veul hail en zeegn’ ien ’t nije joar!!’

nieuwjaarstoespraak 2011 burgemeester Wiersma

Terug naar boven