Nieuwsbericht Meerjarenbegroting 2015-2017 De Marne: stimulans voor het ‘andere werken’ en bezuinigingen

Gepubliceerd op: 10 oktober 2013

In de programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 van de gemeente De Marne is nadrukkelijk een keuze gemaakt voor een andere rol tussen de gemeente en haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Het ‘andere werken’ staat hierin centraal: van aanbod- naar vraaggericht werken met flexibele benadering voor getoonde initiatieven. Ook de gemeente De Marne ontkomt niet aan de bezuinigingen. Om per 2015 een sluitende begroting te kunnen presenteren dient er voor 1,2 miljoen euro aan besparingsmaatregelen genomen te worden op een totale begroting van ruim 27 miljoen euro. Deze zullen zowel voor de inwoners als voor de gemeente zelf gevolgen hebben. De meerjarenbegroting is vandaag aan de raad voorgelegd en aan het personeel gepresenteerd.

De voorgenomen bezuinigingen zijn vooral het gevolg van de economische crisis en een lagere uitkering uit het Gemeentefonds.

Efficiencyslag en anders werken

Dit vraagt van de gemeente De Marne om zowel een efficiencyslag als ook een andere manier van werken. Hierbij wordt naar het personeelsbestand gekeken waarbij niet uit te sluiten valt dat er vanaf najaar 2014 personele gevolgen zullen zijn. Begrotingstechnisch wordt er nu rekening gehouden met een personeelsreductie van 12 formatieplaatsen. Voorts zullen er bezuinigingen plaatsvinden op infrastructurele (onderhoud) en materiële diensten (subsidies/voorzieningen).

Het andere werken

Met ‘het andere werken’ zijn al goede ervaringen opgebouwd bij onderwerpen als krimp en leefbaarheid, PROloog, toerisme, jeugd- en jongerenwerk en wegenonderhoud. De verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving wordt meer gestimuleerd met aandacht voor creatieve en slimme oplossingen vanuit de samenleving zonder de meest kwetsbare inwoners uit  het oog te verliezen. Juist in deze economisch slechtere periode is het van belang dat inwoners kunnen blijven meedoen. Met slim opereren in de vorm van aanvragen uit allerlei fondsen zal er blijvende aandacht zijn om de (economische) vitaliteit en leefbaarheid overeind te houden, en zo de nadelige gevolgen van het Rijksbeleid te beperken en de financiële armslag te vergroten.

De concept-programmabegroting 2014 van de gemeente De Marne is hiernaast als PDF-download te vinden.

Terug naar boven