Nieuwsbericht Kadernota 2013: houvast en koers in onzekere tijden

Gepubliceerd op: 01 juni 2012

Op 1 juni heeft het  college van B&W van de gemeente De Marne de kadernota 2013 uitgebracht. In de kadernota worden de financiële keuzes voor de komende jaren toegelicht.

In de kadernota schetst het college de toekomstige ontwikkelingen en de consequenties daarvan die op de gemeente afkomen. Overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeente, rijksbezuinigingen, de vorming van het Klanten Contact Centrum zijn hier voorbeelden van.

Tot de vorming van een nieuw kabinet blijven veel onduidelijkheden, ook welke gevolgen dit heeft voor De Marne. Het college heeft er bewust voor gekozen toch een kadernota uit te brengen. Op basis van de nu bekende informatie is de kadernota samengesteld. Dat geeft voor nu houvast en koers aan het beleid dat het college wil voeren. Daarmee is de gemeente beter voorbereid op de komende decentralisaties.

De overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeente legt een fors beslag op de ambtelijke  organisatie. Daarnaast is het belangrijk te blijven investeren in de samenwerking tussen de dorpen en de gemeente  en in de versterking van de vitaliteit van de dorpen. Het college wil de contacten met het bedrijfsleven in het algemeen en de toeristische sector in het bijzonder versterken.

Samen met de provincie en de ondernemers willen wij investeren in de ontwikkeling van Lauwersoog en Lauwersmeer. Doel hiervan is het versterken van de visserijsector en verbinding te leggen tussen de visserij, de haven en de toeristisch recreatieve sectoren.

Om de begroting sluitend te krijgen is scherp gekeken naar de nog beschikbare ruimte in de budgetten en ambtelijke formatie. Daarmee kon een deel van het tekort worden opgelost.

Om het tekort op te lossen en wat meer ruimte in de begroting te krijgen zijn aanvullende bezuinigingen nodig. Die bezuinigingen zijn gevonden in het besparen op de voorzieningen, de ambtelijke formatie en het verhogen van de belastingopbrengsten.

Terug naar boven