Nieuwsbericht Jaarrekening 2014: tekort 2014 lager dan verwacht!

Gepubliceerd op: 29 mei 2015

Inhoudelijk

De gemeente De Marne kijkt positief terug op het afgelopen jaar. De fomatiereductie is tot een goed einde gebracht en de voorgenomen bezuinigingen zijn grotendeels uitgevoerd. Alle maatregelen leiden tot een sluitende (meerjaren)begroting 2015-2018 waardoor de gemeente met ingang van 1 januari 2015 niet meer onder preventief toezicht staat van de Provincie.

2014 stond voor een groot deel in het teken van de voorbereiding en implementatie van de decentralisaties in het sociaal domein. In diverse samenstellingen met andere gemeenten is met succes samengewerkt om deze omvangrijke klus te klaren.

In het kader van het programma PROloog zijn de Visserijloods en de verdere inrichting van het Waddenkwartier gerealiseerd. Tevens is een aantal projecten voorbereid die in 2015 in uitvoering zijn genomen. In samenwerking met de Woningbouwstichting Wierden & Borgen is het project Particuliere Woningverbetering gestart waarmee gewerkt wordt aan een toekomstbestendige woningvoorraad. Het zwembad kan ondanks de bezuinigingen met behulp van vrijwilligers open blijven.

Financieel

Het rekeningresultaat komt in 2014 ten opzichte van de begroting € 1,8 mln voordeliger uit. De oorzaken van het positievere resultaat zijn o.a.:
• de kosten van sociale uitkeringen vallen mee. De toename van het aantal uitkeringsgerechtigden, waar in de begroting rekening mee is gehouden, valt in werkelijkheid mee (€ 0,1 mln) ;
• de kosten van re-integratie vallen mee, door o.a. het gunstiger uitvallen van de resultaten van Ability voor de jaren 2011-2013 (€ 0,1 mln);
• de kosten van de reorganisatie vallen lager uit (€ 0,3 mln);
• een aantal verplichtingen en uitgaven is om diverse redenen in 2014 niet uitgevoerd. Deze uitgaven vinden alsnog plaats in 2015 (€ 0,7 mln);
• er is een aantal incidentele mee- en tegenvallers. De meevallers zijn o.a. door intensivering van debiteurenbeheer het alsnog innen van vorderingen sociale zaken, afrekeningen van subsidieprojecten uit voorgaande jaren, verkoop van gemeentelijke panden en lagere kosten WMO voorzieningen en jeugdhulp in 2014 (totaal mee- en tegenvallers € 0,6 mln).

Vooruitblik

De komende jaren verwacht de gemeente De Marne, evenals in 2015, tot een structurele sluitende (meerjaren)begroting te komen. De bezuinigingen die zijn doorgevoerd in 2014 en 2015 geven voldoende vertrouwen in het vermogen om deze daadwerkelijk te realiseren in 2016.

In de kadernota 2016-2019 heeft het college het voornemen om extra geld vrij te maken voor o.a. de uitvoering van de taken binnen het Sociaal Domein, onderhoud van steigers/beschoeiingen in de binnenhaven van Zoutkamp en het aanjagen van innovatieve visserij. Tevens pakt de gemeente de aardbevingsproblematiek actief op, zowel door samenwerking met andere gemeenten als door eigen inzet.

Terug naar boven