Nieuwsbericht Jaarrekening 2013: Bezuinigen blijft noodzakelijk in De Marne

Gepubliceerd op: 22 mei 2014

Inhoudelijk

De gemeente De Marne heeft in 2013 een aantal belangrijke doelstellingen gerealiseerd. De activiteiten handhaving en vergunningverlening zijn overgeheveld naar de Omgevingsdienst Groningen en de activiteiten van de brandweer naar de Veiligheidsregio. Het winkelcentrum De Marren in Leens is geopend, diverse deelprojecten in het kader van de ontwikkeling van Lauwersoog zijn gestart en in het kader van het actieprogramma Wonen, Leefbaarheid en Energie zijn concrete projecten  voorbereid en uitgevoerd in Ulrum en Lauwersoog. Verder zijn een aantal belangrijke beleidsplannen door de gemeenteraad vastgesteld als Recreatie en Toerisme, Integraal Huisvestingsplan, het Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg en het in BMWE-verband gezamenlijke minimabeleid.

Financieel

Gemeente De Marne heeft 2013 afgesloten met een tekort van € 38.000. Begroot is een tekort van € 3,2 miljoen. De oorzaken van het fors positievere resultaat heeft voornamelijk betrekking op:

 
Vooruitblik

De komende jaren zal de gemeente De Marne bezuinigingen moeten doorvoeren, om de baten en lasten structureel in evenwicht te krijgen. Dit is ook de reden dat de gemeente De Marne  door de provincie onder preventief toezicht is geplaatst. Bij de begroting van 2014 heeft de gemeente maatregelen genomen om dit evenwicht te herstellen. De afgelopen maanden zijn deze maatregelen geconcretiseerd in een reorganisatieplan voor de ambtelijke organisatie en invulling van besparingen op onderhoud infrastructuur en voorzieningen.

Voor 2015 staat de gemeente voor de extra  uitdaging om de decentralisaties Wet Werk en Inkomen, de overgang van AWBZ gelden naar de WMO en de transitie van de jeugdzorg te implementeren. Deze overkomende taken vanuit het Rijk, die gepaard gaan met forse kortingen op de budgetten, maken het begrotingsvraagstuk ook voor de komende jaren een terugkerend thema.

Terug naar boven