Nieuwsbericht Gemeente De Marne trots op resultaten 2016

Gepubliceerd op: 05 juli 2017

Gemeente De Marne kijkt terug op een positief jaar. Dit blijkt uit de jaarrekening 2016 die het college van B&W aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. De rol van de overheid is veranderd. Er wordt meer gebouwd op de kennis, de oplossingsgerichtheid, creativiteit en pro-activiteit van de inwoners zelf. Met de herindeling voor de deur staat de gemeente er goed voor.

De gemeente zit in steeds meer samenwerkingsverbanden en speelt in op de ontwikkelingen in de samenleving. Dit vraagt om een werkwijze die gericht is op samenwerking en creativiteit, de burger en het resultaat. De organisatie heeft zich in 2016 in de volle breedte hiervoor ingezet. Door de gezamenlijke focus op continue verbetering, samenwerken en het zoeken naar oplossingen is er een flinke cultuurslag gemaakt het afgelopen jaar.

Herindeling

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad besloten om in te zetten op een herindeling met de gemeenten Bedum, Winsum en Eemsmond. Begin 2017 hebben de 4 raden dit bekrachtigd. Binnen het Sociaal Domein is er al een intensieve samenwerking in BMWE verband, dit is nu ook op andere gebieden opgestart. Zowel dit jaar als het komend jaar staat voor een groot deel in het teken van de voorbereiding op de herindeling.

Gerealiseerd

Het afgelopen jaar zijn er veel zaken gerealiseerd. Zo zijn er in samenwerking met de provincie Groningen binnen het project N361 Veilig de trajecten Menneweer-Lauwersoog, Ranum-Mensingeweer en het fietspad Eenrum-Baflo aangepakt. Ook is er gestart met de werkzaamheden aan de N361 nabij Lauwersoog waarmee uitzicht is op een afronding van dit project in 2017.

Binnen de projecten in het gebied rond Lauwersoog is gefocust op de realisatie van een recreatieve trekker, de promotie van het Lauwersmeergebied, innovatie van duurzame visserij en de bereikbaarheid van de haven van Lauwersoog vanaf de Noordzee. In 2016 de kadeverlenging opgeleverd waardoor de bedrijvigheid in de haven is toegenomen. Er is een garnalenpelcentrum geopend en een scheepsliftbedrijf heeft zich hier gevestigd.                    
Ten aanzien van het Westgat liggen er nu plannen om een pilot te draaien voor het baggeren ter verbetering van de doorvaarbaarheid. De gemeente heeft hiervoor in 2016 (€ 0,3 mln) gereserveerd. Voor de realisatie van een Werelderfgoed centrum is er een intentieovereenkomst getekend met een aantal partners, doel is om dit te realiseren in de haven van Lauwersoog. Komend jaar wordt de haalbaarheid onderzocht.

Financieel

Het rekeningresultaat komt in 2016 ten opzichte van de begroting € 1,9 mln. voordeliger uit.

Belangrijk om hierin te noemen:

Terug naar boven