Nieuwsbericht Gemeente De Marne sluit 2015 af met positief resultaat

Gepubliceerd op: 17 juni 2016

De afgelopen jaren werden gekenmerkt door economische recessie. Rijksuitgaven namen af en bezuinigingen waren noodzakelijk. Voor het eerst in jaren zijn de inkomsten van De Marne hoger uitgevallen dan de uitgaven (€ k127). Ten opzichte van de begroting heeft de gemeente 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 1,9 miljoen. Dat blijkt uit de jaarrekening 2015 die het college aan de raad voorlegt.

Inhoudelijk

De gemeente De Marne kijkt positief terug op het afgelopen jaar. De organisatiewijziging is tot een goed einde gebracht, waarmee de taakstellende personele bezuiniging is gerealiseerd. Ook de bezuinigingen op het onderhoud (infrastructuur, gebouwen en buitendienst), subsidies en voorzieningen zijn grotendeels gerealiseerd. Het in 2014 ingezette bezuinigingsprogramma wordt in 2016 afgerond.

Het jaar 2015 was het eerste jaar van de decentralisaties waardoor de gemeente er veel zorgtaken bijkreeg. De overgang van de zorgtaken van het Rijk is inhoudelijk goed gegaan. Evenals bij veel andere gemeenten was het financieel-administratief lastig door bijvoorbeeld de wijzigingen in de betalingen van de persoonsgebonden budgetten (Pgb's).

De gemeente De Marne is het afgelopen jaar volop betrokken geweest bij de problemen rondom de gaswinning. Het aantal schademeldingen stijgt. Door het beschikbaar stellen van formatie is extra geïnvesteerd om nadrukkelijk te kunnen participeren op dit belangrijke thema. In het kader van het programma PROloog is de Waterspeeltuin, het vlonderpad en het eerste deel van de routes aan de Meerzijde opgeleverd. Tevens zijn een aantal projecten voorbereid die in 2016 in uitvoering zijn genomen.

Financieel

Het rekeningresultaat komt in 2015 ten opzichte van de begroting € 1,9 mln voordeliger uit. Het positieve resultaat heeft voornamelijk betrekking op:

Het college stelt de gemeenteraad voor de jaarstukken 2015 vast te stellen en van het overschot een bedrag van € 0,6 miljoen te reserveren voor de decentralisaties teneinde toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen, € 0,4 miljoen te reserveren voor werkzaamheden/verplichtingen die nog moeten worden uitgevoerd en € 0,9 miljoen toe te voegen aan de algemene reserves van de gemeente.

Terug naar boven