Nieuwsbericht De Marne tegen grootschalige windmolenlocaties

Gepubliceerd op: 12 januari 2012

Het Rijk werkt aan het opstellen van een Rijksstructuurvisie “Wind op Land”. In het Noorden van ons land worden extra gebieden voor grootschalige windenergie aangewezen. Voor Groningen gaat dat o.a. om locaties langs de waddenkust. Deze locaties wijken af van de locaties zoals deze zijn vermeld in het Provinciaal Omgevingsplan. Evenals de provincie Groningen is de gemeente De Marne  fel tegenstander van  de mogelijke aanwijzing van nieuwe grootschalige windmolenlocaties.

Een belangrijke reden om in De Marne te wonen en te recreëren zijn de landschappelijke kwaliteiten: rust, ruimte en openheid. Het zijn juist deze kernkwaliteiten die De Marne aantrekkelijk en leefbaar maken. Windmolens vormen een ernstige aantasting van de landschappelijke kwaliteiten waar wij als gemeente trots en zuinig op zijn. Door aantasting van het landschap wordt ook nog eens één van de belangrijkste economische pijlers bedreigd, het toerisme.

Bij de keuze van de locatie van de waddenkust is geen rekening gehouden met het feit dat de meest bijzondere natuur de waterrijke gebieden zijn. Waterrijke gebieden zijn ook vogelrijke gebieden. De Marne vindt, net als Vogelbescherming Nederland dat windmolens niet geplaatst moeten worden bij Natura 2000 gebieden en niet bij de allerbeste akker- en weidevogelgebieden. Het opwekken van duurzame energie is natuurlijk belangrijk, maar in een gemeente met de ruimtelijke kwaliteiten van de Marne passen alternatieven als het  opwekken van zonne-energie veel beter.

De Waddenzee staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. De Waddenzee is een uniek gebied met een enorme variëteit aan flora en fauna. Plaatsing van windmolens tast dit gebied aan. Het opwekken van duurzame energie is natuurlijk belangrijk, maar in een gemeente met de ruimtelijke kwaliteiten van De Marne passen grootschalige windmolenparken niet.

Terug naar boven