Nieuwsbericht De Marne scherp aan de wind

Gepubliceerd op: 29 mei 2013

Op 21 mei hebben burgemeester en wethouders de jaarstukken 2012 van de gemeente vastgesteld. De behandeling in de raad vond plaats op 28 mei.

De gemeente De Marne heeft het jaar 2012 afgesloten met een positief saldo van bijna 700 duizend euro.  Deze meevaller wordt verklaard door het feit dat er nog een aantal projecten niet uitgevoerd of klaar zijn.
Het zijn projecten waar de gemeente de co financiering heeft begroot maar waarvan de financiering door derden nog niet is  afgerond.
(Het gaat dan met name om projecten ten behoeve van wonen, sport en gebiedsontwikkeling, die in 2013 op de rol staan).
De praktijk laat zien dat sommige trajecten weerbarstiger zijn dan we hadden ingeschat.
Desalniettemin wil de gemeente binnen haar mogelijkheden blijven investeren in de kracht van de gemeente en de geplande activiteiten uitvoeren.
500.000 euro van het positieve  resultaat wordt overgeheveld naar 2013.

In 2012 is hard gewerkt aan de verdere verbetering van de dienstverlening aan de burger.
Tijdens het overleg met de dorpen is o.a. gesproken over onze samenwerking met omliggende gemeenten, over krimp en burgerparticipatie en over clustering van scholen.
Daarnaast is onder andere de aanleg van de infrastructuur voor het Winkelcentrum Leens gerealiseerd, is het klimaatbeleidsplan vastgesteld, zijn er zonnepanelen op gemeentelijke daken geplaatst en is de jeugdsoos in Wehe  heropend.
In het kader van het project PROloog is een start gemaakt met het project North Sea Fish waarbij de inrichting van de haven in Lauwersoog en de duurzame ontwikkeling van de visserij centraal staan. Daarnaast zijn er plannen ontwikkeld om ook de recreatieve mogelijkheden van het Lauwersmeergebied te versterken. Een onderdeel hiervan is de bouw van het HIP ( Haven Informatie Paviljoen).

Wethouder van financiën Waalkens: "Ondanks dat er een zware wissel wordt getrokken op de gemeentefinanciën ben ik tevreden met de behaalde resultaten, we liggen op koers.  Financieel valt het resultaat mee, maar we moeten beseffen dat niet alles wat in de begroting is opgenomen ook is gerealiseerd. De praktijk is soms weerbarstiger dan we bij het opmaken van de begroting verwachten. In 2013 willen we wel die activiteiten realiseren. Daarom stellen wij ook voor om een fors deel van het niet gebruikte geld alsnog in 2013 te besteden. Het is een lastige tijd waarin scherpe keuzes gemaakt moeten worden om de gemeente financieel gezond te houden. Gezien de overheveling van rijkstaken naar de gemeente met daarbij forse bezuinigingen op de uitkeringen zullen we alle zeilen bij moeten zetten".

De jaarstukken vindt u binnenkort op de website van de gemeente.

Terug naar boven