Nieuwsbericht De Marne heeft de (meerjaren)begroting 2015-2018 financieel sluitend!

Gepubliceerd op: 10 oktober 2014

De begroting van de gemeente De Marne sluit in 2015 met een positief resultaat dankzij bezuinigingen die in 2014 zijn ingezet. In deze begroting heeft het nieuwe college de speerpunten zoals genoemd in het collegeprogramma vertaald naar doelstellingen voor 2015. Belangrijk daarin zijn een goede uitvoering van de reguliere gemeentelijke taken, veel aandacht voor de nieuwe taken op het gebied van zorg, werk en jeugd en een aantal projecten (gebieds-ontwikkeling Lauwersoog en het woon- en leefbaarheidsplan).

Vanaf 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg, AWBZ en de Participatiewet. De gemeente De Marne heeft de drie decentralisaties in de programmabegroting 2015 budgetneutraal opgenomen. De gemeente ontvangt vanaf 2015 een budget van circa € 5 miljoen ter bekostiging van deze nieuwe taken. 

Bij de begroting 2014 is een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Dit betreft bezuinigingen op de personele lasten, voorzieningen, subsidies en infrastructuur. De besparing op de personele uitgaven heeft enige vertraging opgelopen als gevolg van het landelijk opschorten van het Georganiseerd Overleg op lokaal niveau, maar wordt met ingang van 1 januari 2015 gerealiseerd. Daarmee is de begroting 2015 en volgende jaren structureel in evenwicht. Daarnaast is het weerstandsvermogen groot genoeg om financiële risico’s op te kunnen vangen.

De opbrengsten voor de onroerendezaakbelastingen stijgen in 2015 ten opzichte van 2014 met 10%. Deze stijging voor 2015 was al opgenomen in de meerjarenbegroting 2014-2017. De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing / reinigingsrechten gaan dalen als gevolg van het steeds meer scheiden van afval. Dit vertaalt zich in een lager tarief. De opbrengsten uit de toeristenbelasting zijn naar beneden bijgesteld omdat het aantal overnachtingen te hoog was ingeschat.

De rol van de overheid verandert. Er wordt meer gebouwd op de kennis, de oplossingsgerichtheid, creativiteit en pro-activiteit van de inwoners zelf. Bij die veranderende rol van de overheid past een andere manier van werken van de gemeentelijke organisatie. Daarvoor worden medewerkers opgeleid en getraind  zodat ze zijn toegerust op de nieuwe organisatie.

De gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 4 november, vanaf 16.00 uur.

Terug naar boven