Nieuwsbericht De Marne gaat taken overdragen aan Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Gepubliceerd op: 06 maart 2013

Burgemeester en wethouders van De Marne hebben vandaag besloten de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de toekomst uit te besteden aan de RUD. Het besluit is genomen nadat de gemeenteraad in een eerder stadium  toestemming heeft gegeven aan het college om een overeenkomst aan te gaan met de RUD.
De ondernemingsraad van De Marne staat positief tegenover deze ontwikkeling.

Het gaat om het overdragen van de zogenaamde Wabo+  taken. Hier vallen onder meer de omgevingsvergunningen voor bouwen en milieu maar bijvoorbeeld ook de drank- en horeca en evenementenvergunningen onder.

Het college is tot haar besluit gekomen omdat zij, met in achtneming van het advies van de visitatiecommissie ten aanzien van herindeling, bewust kiest voor opschaling enerzijds en kleinschaligheid in relatie tot de burger anderzijds. Hiermee kiest het college voor en borging van de kwaliteit van de dienstverlening op de langere termijn. Dit is de laatste jaren steeds lastiger geworden vanwege uitbreiding van taken en toename van de complexiteit. Het college verwacht dat een robuuste uitvoeringsorganisatie als de RUD hier beter voor toegerust is.

Inwoners en bedrijven in De Marne kunnen in de toekomst hun vergunningen nog gewoon via het loket van de gemeente aanvragen. Er wordt de komende tijd stevig ingezet om het Klanten Contact Centrum hiervoor klaar te maken. Inzet blijft een snelle en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor de inwoners en bedrijven van De Marne.

 

Terug naar boven