Nieuwsbericht Dankbrief minister Verhagen van 15 juni 2011

Gepubliceerd op: 29 juni 2011

Den Haag, 15 juni 2011

Geachte inwoners van De Marne, geacht college,

Langs deze weg wil ik u bedanken voor het hartelijke en warme ontvangst van mijn ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken Landbouw & Innovatie in Wehe-den Hoorn op maandag 30 mei jongstleden, tijdens een openbare raadsvergadering. Deze avond was bedoeld om u nader te informeren over nut en noodzaak van gas en de Nederlandse gasrotonde voor Nederland en het vergunningtraject over de eventuele zoutwinning en gasopslag bij Pieterburen.

Het is goed dat de mensen uit de verschillende dorpen van het Hoogeland zo betrokken zijn bij hun streek. Ik dank u in het bijzonder voor de aangeboden streekproducten. Ze laten zien dat uw omgeving rijk is aan kunst, cultuur en natuurschoon. Ik hoop dat deze avond heeft bijgedragen aan wederzijds begrip voor de belangen die wij nastreven: een betrouwbare en betaalbare energievoorziening, duurzame economische groei, maar ook een goede en prettige leefomgeving.

Ik weet dat het niet gemakkelijk is deze belangen met elkaar te verenigen. Maar ik geloof wel dat het kan. Ik zal altijd met u open en transparant communiceren over ons beleid. Ik sta voor een zorgvuldige afweging en besluitvorming waarbij alle partijen (gemeente, provincie, het Rijk en de initiatiefnemer EDF) een verantwoordelijkheid te nemen hebben.

Ik heb na deze avond in elk geval het vertrouwen dat wij met respect voor ieders standpunt en in goede verstandhouding gezamenlijk op weg zijn naar een zorgvuldige en afgewogen besluitvorming over de eventuele zoutwinning en de daaropvolgende gasopslag in een zoutcaverne.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

J.M.J.Verhagen
Vicepremier, Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Terug naar boven