Nieuwsbericht Bezuinigingen in De Marne op koers

Gepubliceerd op: 20 oktober 2011

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor de komende vier jaar rond. Het college is er met de grootst mogelijke inspanning in geslaagd de begroting vanaf  2014 sluitend te krijgen. In 2012 en 2013 wordt de algemene reserve nog aangesproken. De hoogte van de reserves blijven daarbij op een verantwoord niveau.

De gemeente is voor haar financiële positie sterk afhankelijk van de rijksbijdragen uit het gemeentefonds. Hierop is fors gekort. Daarnaast verwacht het college lagere opbrengsten uit de leges voor omgevingsvergunningen als gevolg van de vereenvoudiging van de vergunningverlening. Ook voorziet de gemeente dat zij moet bijdragen in het tekort van Ability.

De financieel lastige situatie is niet nieuw voor de gemeente De Marne. In het financiële herstelplan 2010-2013 is reeds  een bezuinigingstaakstelling opgenomen van ruim 4 miljoen euro. Bij de presentatie van de begroting 2012 is hiervan overigens al 60% gerealiseerd.

De financieel-economische situatie dwingt de gemeente om een nieuw evenwicht te zoeken. Het college is ervan overtuigd dat vanuit het nieuwe evenwicht gestreefd moet worden voor kwaliteitsbehoud maar realiseert zich daarbij dat zij voor een enorme uitdaging staat, om  met zeer beperkte financiële middelen die zaken te realiseren waar de gemeente voor staat.

 Vanaf 2014 is het eindresultaat weer positief. Om dit te bereiken moesten er belangrijke afwegingen worden gemaakt. Zo stelt het college voor de bibliotheekvoorzieningen in Zoutkamp en Eenrum niet langer in stand te houden. De geplande OZB verhoging met 5% voor de komende jaren wordt ook toegepast voor het jaar 2015. Ook wordt er gekort in de subsidieverstrekkingen.

Momenteel wordt er gewerkt aan het verder ontwikkelen van de ambtelijke organisatie waarbij de focus ligt op het efficienter verrichten van taken onder andere  door (nog) meer te gaan samenwerken met de gemeenten Bedum en Winsum.

De programmabegroting 2012 van de gemeente De Marne is te vinden op deze website onder het kopje (Direct naar: besluitvorming gemeente De Marne). De behandeling in de raad vindt plaats op dinsdag 1 november 2011.

Terug naar boven