Nieuwsbericht Begroting 2017 - Begroting De Marne maakt lastenverlichting mogelijk

Gepubliceerd op: 07 oktober 2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de ontwerp begroting vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De koers is: doorgaan op de ingeslagen weg en daar waar kansen zijn nieuwe lijnen uitzetten. De begroting is meerjarig sluitend, waarbij de lokale lasten voor inwoners zelfs iets omlaag zullen gaan.

In 2017 werkt het college verder aan het versterken van onze gemeente, een gezonde samenleving en een optimale dienstverlening. Er wordt extra aandacht gegeven aan de economie door de activiteiten van het programma PROloog om de visserij, recreatie en toerisme te versterken rondom Lauwersoog, waarbij het college zich zal blijven inzetten voor een oplossing van het Westgat. Ook de problemen rond de gaswinning blijven aandacht houden van het college.

Vanaf 2015 zijn diverse taken binnen het sociaal domein gedecentraliseerd (de 3 d's). De afgelopen jaren (2015 en 2016) stonden in het teken van het inrichten van onze organisatie en haar beleid om deze nieuwe taken goed uit te kunnen voeren. In 2017 zal de nadruk meer komen te liggen op het verbeteren van de aansluiting van het beleid op de uitvoering en het bevorderen van de integraliteit tussen de verschillende deelterreinen van het sociaal domein (Wmo, jeugd en participatie).

Het eenmalig tekort in 2017, dat in de vorige (meerjaren)begroting was voorzien, bedraagt k€288 en wordt aangevuld vanuit de Algemene Reserve van de gemeente. Het tekort wordt veroorzaakt door een eenmalige afschrijving van k€379, de restant boekwaarde van een aantal scholen. De ingecalculeerde afboeking niet meegerekend komt het begrote resultaat uit op k€91 positief.

Het college is verheugd dat de forse financiële inspanningen van de afgelopen jaren nu een gezond financieel evenwicht laten zien. Het heeft er alle vertrouwen in dat ook voor de komende jaren de financiële positie op orde blijft zonder dat er lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven of nieuwe bezuinigingen nodig zijn.

De gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 1 november.

Terug naar boven