Nieuwsbericht Begroting 2013: Samen bouwen aan de toekomst van De Marne

Gepubliceerd op: 08 oktober 2012

Het college van B&W heeft de concept-programmabegroting voor 2013 vastgesteld en presenteert een structureel sluitende begroting vanaf 2014. De financiële toekomst van De Marne ziet er daarmee gezond uit.

De begroting borduurt voort op de ingezette bezuinigingen in 2012 en is daarnaast gericht op investeren, het uitvoeren van een sober beleid en intensiveren waar nodig. Het is gelukt om vanaf 2014 een begroting samen te stellen met een batig saldo, al zullen nog forse inspanningen gepleegd moeten worden om de taakstellingen op de voorzieningen te realiseren. Zoals verwacht laat de begroting voor 2013 nog een tekort zien van bijna 1 miljoen euro. Vergaande rijksbezuinigingen kunnen maar voor een deel worden opgevangen. Deze rijksbezuinigingen en de overdracht van rijkstaken aan de gemeenten maken de noodzaak om in de regio samen op te trekken alleen maar urgenter.

Verantwoordelijk wethouder Harm Evert Waalkens is opgelucht dat de begrotingen voor de jaren na 2013 een positief resultaat laten zien. "Om dit te realiseren moeten we scherp aan de wind blijven zeilen. Tegelijkertijd gaan we samen met de inwoners werken aan vitale en leefbare dorpen".

In de begroting is ruimte voor investeren in de procesbegeleiding van PROloog, in  toerisme en recreatie en in algemeen maatschappelijk werk. Een nog  betere dienstverlening aan de burger kan gerealiseerd worden met de opzet van het Klanten Contact Centrum in het gemeentehuis. Ook hiervoor zijn middelen gereserveerd in de begroting.

De taakstelling op de toeristenbelasting is teruggebracht van 200- naar 100-duizend euro. De dekking daarvoor is gevonden in het invoeren van een gedifferentieerd tarief, in controle op de opgaves van het aantal overnachtingen en in de verwachte groei van het aantal overnachtingen. 

Het is de inzet van het college, ook in de komende jaren aan te sluiten bij initiatieven uit de gemeente en die zo mogelijk te ondersteunen. Wethouder Waalkens: “Samen met onze inwoners willen wij bouwen aan de toekomst van De Marne. We gaan uit van de kracht van mensen en dorpen. Hierbij past een (geleidelijke) overdracht van verantwoordelijkheden.”

De concept-programmabegroting 2013 van de gemeente De Marne is hiernaast als PDF-download te vinden (plm. 8 MB).

Terug naar boven