Nieuwsbericht Advies Winningsplan Groningenveld 2016

Gepubliceerd op: 19 mei 2016

De NAM heeft een nieuw winningsplan ingediend bij de minister van Economische Zaken, Winningsplan Groningenveld 2016. In de nieuwe Mijnbouwwet worden provincies, gemeenten en waterschappen het recht toegekend om over dit Winningsplan een advies uit te brengen. Dit adviesrecht is voorbehouden aan het College van Burgemeester en wethouders.

Een ambtelijke werkgroep met een vertegenwoordiging uit de verschillende betrokken overheden in de provincie Groningen heeft een standaardadvies voorbereid: Advies Winningsplan 2016. Het College van B&W van gemeente De Marne heeft dit advies goedgekeurd en ter kennisname doorgestuurd naar de gemeenteraad. Het advies staat op de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad van 24 mei aanstaande.

De minister van Economische Zaken stelt aan de hand van de uitgebrachte adviezen een Ontwerpbesluit Gaswinning Groningenveld vast. Het is voor iedereen mogelijk om zienswijzen op dit besluit in te dienen. Informatie over dit ontwerpbesluit en de wijze waarop zienswijzen kunnen worden ingediend volgt in juni.

Het complete Winningsplan Groningenveld 2016 met alle technische bijlagen ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Leens.

Terug naar boven