Informatie gaswinning en aardbevingen

Als gevolg van gaswinning door de NAM komen in de provincie Groningen regelmatig aardbevingen voor. Ook de gemeente De Marne heeft hier mee te maken. De komende jaren kunnen we te maken blijven krijgen met aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Wij willen u hierbij meer algemene informatie geven over aardbevingen in de provincie Groningen, hoe u schade kunt melden en wat dit onder andere kan betekenen voor uw WOZ waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken).

Wie doet wat in het aardbevingsgebied?


Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Sinds het begin van 2015 wordt door twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid gewerkt aan het versterken van woningen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Hans Alders geeft leiding aan dit samenwerkingsverband.

De Nationaal Coördinator Groningen gaat ervoor zorgen dat deze operatie goed en snel verloopt. Hij moet de verschillende (overheids)partijen bij elkaar brengen en uitvoeringsproblemen in de regio identificeren en oplossen. Dit alles om te bouwen aan de veiligheid en leefbaarheid in Groningen. Het belang van de inwoners staat hierbij centraal.

De Nationaal Coördinator Groningen heeft samen met de bestuurders en maatschappelijke organisaties gewerkt aan de plannen voor de komende vijf jaar. Hierbij is gekeken wat er moet gebeuren en in welke volgorde. In het meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016 - 2021' zijn deze plannen uitgewerkt. Er wordt momenteel gewerkt aan een actualisatie van dit plan voor 2017 en verder.

Postadres:
Postbus 3006
9701 DA Groningen
of:
Antwoordnummer 700
9700 WB Groningen

T: 088 041 4444
E: info@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Centrum voor Veilig Wonen

Sinds 2015 heeft het Centrum Veilig Wonen (CVW) de afhandeling van aardbevingsschade over genomen van de NAM. Het CVW is gevestigd in een bedrijfspand aan de Fivelpoort in Appingedam. In dit pand bevindt zich het bewonerscontactcentrum dat dagelijks (ook in het weekend, op zaterdag en zondag) is geopend van 08.00 tot 20.00 uur voor schademeldingen en andere informatie. Schades kunnen op verschillende manieren worden gemeld: persoonlijk, per post, via het gratis telefoonnummer 0800 2896636 of via het online schadeformulier op de website. Daarnaast kunt u de zaterdagen in de oneven weken een bezoek brengen aan het mobiele kantoor van het CVW. Dit staat op zaterdagen in de oneven weken voor het gemeentehuis in Leens. Van 9.30 - 12.00 uur kunt u daar terecht voor vragen en/of schademeldingen.

Postadres:
Centrum Veilig Wonen
Postbus 45
9900 AA Appingedam

Bezoekadres:
Centrum Veilig Wonen
Buxzijlweg 1
9902 SB Appingedam

T: 0800 2896636 (schade)
T: 0596 205 000 (overig)
E: info@cvw.nl

Onafhankelijk raadsman

Heeft u een klacht over de afhandeling van schade door NAM of CVW? De onafhankelijk raadsman helpt. T 088 223 4455.

Samenwerkingsverband Noord Nederland

De drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen werken samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
Binnen het SNN wordt het ruimtelijke en economische beleid van de drie provincies afgestemd. Ook voeren we namens het noorden onderhandelingen met het Rijk en Brussel. Doel van deze afstemming is het versterken van de economische positie van Noord-Nederland.

Tijdelijke regeling Waardevermeerdering

De Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering is per 1 februari 2016 gesloten. Het subsidieplafond van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering wordt verhoogd, zodat voor alle aanvragen die op tijd bij het SNN zijn ingediend en voldoen aan de eisen van de huidige regeling er voldoende budget is.

Uw aanvraag moet wel inhoudelijk worden beoordeeld, dus het kan zijn dat u nog even moet wachten voordat u bericht krijgt over de toekenning van uw subsidie.

Schade gemeld voor 1 februari 2016 en u woont aan de rand of net buiten de zogenaamde contourlijn?
Voor mensen van wie de schade wel is gemeld bij CVW voor 1 februari jl. maar nog niet is geïnspecteerd doordat de woning net buiten de contouren valt, blijft de mogelijkheid bestaan om binnen een maand na ontvangst van het definitieve schaderapport een aanvraag te doen voor de regeling waardevermeerdering. U kunt een aanvraag doen als u door het CVW erkende bevingsschade heeft van minimaal 1000 euro.

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

T: (050) 5224 900
Voor vragen over onze particuliere regelingen kunt u iedere werkdag tussen 9:00 en 17:00 uur contact opnemen met onze speciale helpdesk:
T: (050) 522 4924 (9:00 - 17:00 uur)
F: (050) 5276 091
E: info@snn.eu

NAM

De NAM wint aardgas uit het Groningenveld en nog een aantal kleinere velden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Op de site www.namplatform.nl staat uitgebreide informatie over de winning van aardgas en de regelingen die gelden bij schade als gevolg van die gaswinning. U kunt op deze site informatie vinden over:

Postadres
Afdeling communicatie
Postbus 28000
9400 HH Assen

T: 0592 – 36 21 00
E: informatie@nam.nl

Technische Commissie Bodem Beweging (TCBB)

De TCBB adviseert bewoners en eigenaren over schade door gaswinning, als de bewoners/eigenaren het niet eens zijn geworden met NAM of CVW, of als een beslissing hierover te lang uitblijft.

Postadres
Technische commissie bodembeweging (TCBB)
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

T: 070 - 379 70 49
T: 070 - 379 78 41
E: secretaris@tcbb.nl

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Er is met de gemeenten in de provincie Groningen overleg geweest over de WOZ in relatie tot aardbevingen en hoe daar, gezamenlijk, mee om te gaan. Hierbij is afgesproken dat alle gemeenten een uniforme afhandeling van bezwaren, met betrekking tot aardbevingsschade en imago-schade hanteren. De bezwaren gerelateerd aan aardbevingen zijn in te delen in twee typen, namelijk bezwaren betreffende imagoschade en fysieke schade.

Imagoschade

Hierbij is het uitgangspunt dat de imagoschade naar aanleiding van de aardbevingen verdisconteerd is in de gerealiseerde verkoopcijfers. Ingeval van imagoschade wordt daarom bij de gebouwen uitgegaan van toestandsdatum* 1 januari 2015.

Fysieke schade

Hierbij is het uitgangspunt dat dit specifiek voor een onroerende zaak (gebouw) geldende bijzondere omstandigheid is. Ingeval van fysieke schade wordt daarom uitgegaan van toestandsdatum* 1 januari 2016.
U komt in aanmerking voor vermindering van de WOZ-waarde, indien de schade nog niet is verholpen en u een schaderapport van de NAM of het CVW heeft. Heeft u uw schade wel gemeld bij de NAM of het CVW maar heeft u nog geen schaderapport? Neemt u dan contact op met het taakveld belastingen zodra u het rapport heeft ontvangen en u akkoord bent met het schadebedrag. U bereikt het taakveld belastingen via het algemene nummer (05950 575500.

Schade ontstaan na 1 januari 2016 is niet van invloed op de beschikking WOZ waarde 2016.

(*) Voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ wordt in principe uitgegaan van de situatie op de waardepeildatum. Indien zich tussen de waardepeildatum 1 januari 2015 en de toestandsdatum 1 januari 2016 wijzigingen aan het object hebben voorgedaan, zoals bijvoorbeeld schade door een aardbeving, wordt de waarde bepaald inclusief de ontstane schade.

Dialoogtafel

Op 17 december 2015 is de dialoogtafel beëindigd.

Datum laatste wijziging: 05 juli 2016.

Terug naar boven