Nieuwsbericht Vaststelling bestemmingsplan Leens–winkelcentrum

Gepubliceerd op: 23 september 2008

De gemeenteraad van De Marne maakt conform artikel 3.8 van de Wro bekend, dat in zijn vergadering van 23 september 2008 het bestemmingsplan "Leens – winkelcentrum" gewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan "Leens – winkelcentrum" voorziet in een planologische regeling voor een concentratie van winkels aan de Hoofdstraat en omgeving te Leens. De aangebrachte wijzigingen betreffen ambtshalve correcties van de regels en de plankaart en een uitbreiding van de toelichting n.a.v. een zienswijze:

Wijzigingen in de regels en plankaart:

Artikel 14 en de bijbehorende plankaart (02) vervallen (t.b.v. verwerkelijking in de naaste toekomst).

Wijzigingen in de toelichting:

Het onderdeel bodem van de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangevuld n.a.v. een zienswijze.

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en relevante documenten liggen voor een ieder met ingang van 10 oktober 2008 gedurende 6 weken van 9.00 tot 12.00 uur ter inzage op het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens. Desgevraagd liggen de stukken gedurende deze termijn drie aaneengesloten uren buiten deze tijden ter inzage. Tevens kunnen de stukken bekeken worden op de gemeentelijke website.

Belanghebbenden kunnen binnen bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Voorzover het de wijzigingen betreft, die bij vaststelling van het plan zijn aangebracht, kan een ieder beroep instellen.

Leens, 23 september 2008

Drs. J.A.J. Stam, burgemeester
A. Imminga, waarnemend gemeentesecretaris

Terug naar boven