Nieuwsbericht Vaststelling bestemmingsplan Leens – winkelcentrum C1

Gepubliceerd op: 25 augustus 2009

Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 25 augustus 2009 het bestemmingsplan "Leens – winkelcentrum C1" heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan "Leens – winkelcentrum C1" voorziet in een planologische regeling voor de bestemming C1 van het oorspronkelijke bestemmingsplan Leens Winkelcentrum.

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en relevante documenten liggen voor een ieder met ingang van 11 september 2009 gedurende 6 weken van 9.00 tot 12.00 uur ter inzage op het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens. Desgevraagd liggen de stukken gedurende deze termijn drie aaneengesloten uren buiten deze tijden ter inzage. Tevens kunnen de stukken bekeken worden op de gemeentelijke website www.demarne.nl.

Belanghebbenden kunnen binnen bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Voorzover het de wijzigingen betreft, die bij vaststelling van het plan zijn aangebracht, kan een ieder beroep instellen.

Leens, 25 augustus 2009
Drs. J.A.J. Stam, burgemeester
A. Imminga, gemeentesecretaris

Terug naar boven