Nieuwsbericht Rectificatie vaststelling bestemmingsplan Leens - winkelcentrum C1

Gepubliceerd op: 29 oktober 2009

De publicatie van het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Leens - winkelcentrum C1" heeft plaatsgevonden in de Ommelander Courant van 3 september 2009 en op elektronische wijze in de Staatscourant van 10 september 2009. Doordat op twee verschillende data is gepubliceerd, is de publicatie niet op de juiste manier verlopen. Hierdoor is het noodzakelijk om het bestemmingsplan, raadsbesluit en bijbehorende stukken opnieuw ter inzage te leggen. Hieronder volgt de juiste tekst en termijn van terinzagelegging:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 25 augustus 2009 het bestemmingsplan "Leens - winkelcentrum C1" ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan "Leens - winkelcentrum C1" voorziet in een planologische regeling voor de bestemming C1 van het oorspronkelijke bestemmingsplan Leens Winkelcentrum.

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en relevante documenten liggen met ingang van 30 oktober 2009 gedurende 6 weken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 ter inzage op het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens. Desgevraagd liggen de stukken gedurende deze termijn drie aaneengesloten uren buiten deze tijden ter inzage. Tevens kunnen de stukken bekeken worden op de gemeentelijke website.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Terug naar boven