Nieuwsbericht De Marne kiest voor winkelconcentratie in het dorp Leens

Gepubliceerd op: 25 januari 2007

Medio 2006 heeft de gemeenteraad van De Marne ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor verkenning van een winkelconcentratie in Leens aan de noordzijde van de Hoofdstraat tussen de Breekweg en de R. Ritzemastraat. Op basis van de recent beschikbaar gekomen studieresultaten heeft de gemeenteraad van De Marne in de vergadering van 23 januari 2007 een voorbereidingsbesluit genomen die de winkelconcentratie op deze locatie mogelijk maakt. Op basis van eerdere detailhandelsonderzoeken is gebleken dat een centrum tot ca. 5.000 m2 functioneel haalbaar is. De gemeente heeft bij de inpassing met name gekeken naar de structuur van het dorp. In het nu voorliggende stedenbouwkundig plan, dat de basis vormt voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan, is het stratenpatroon van de Julianalaan en de Wilhelminastraat in het nieuw te maken plangebied voortgezet. De gemeente accepteert het dat voor de nieuw te bouwen winkels en woningen een aantal woningen aan de Hoofdstraat n.z. gesloopt moet worden.

In eerdere rapporten is wel eens de mogelijkheid genoemd van een centrum dat in de toekomst mogelijk kan worden uitgebouwd tot ca. 8.700 m2.
De gemeente is van mening dat het niet aannemelijk is dat groei in die omvang speelt. De gemeente gaat er vanuit dat bij realisatie van het nieuwe centrum in de Hoofdstraat noordzijde, ook aan de zuidzijde met particulier initiatief nieuwe ontwikkelingen zullen ontstaan. Maximaal gaat het dan mogelijk nog eens om ca. 1.000 m2. De locatie ligt niet alleen optimaal binnen de structuur van het oude dorp Leens, maar ligt ook gunstig ten opzichte van de provinciale weg.
Een overwegend deel van het bezoek komt met de auto en die bereikbaarheid is zo kort bij de provinciale weg meer dan uitstekend. Bovendien ondervindt de rest van het dorp op geen enkele wijze de hinder ervan. Speciaal voor het openbaar vervoer wordt een route gemaakt waarbij de bus van de provinciale weg ' even het winkelcentrum aandoet' om vervolgens zijn koers over de provinciale weg te vervolgen. In het 2e half jaar van 2006 zijn een viertal ontwikkelaars benaderd met de vraag of zij de kansen van winkelconcentratie in Leens willen beoordelen.

Eén ontwikkelaar heeft afgehaakt, een ander heeft op hoofdlijnen ingestemd met de gemeentelijke uitgangspunten en twee partijen hebben concreet een plan ingeleverd. Leyten & Partners heeft een plan ingeleverd dat voldoet aan de gemeentelijke uitgangspunten voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het stratenpatroon wordt doorgezet, de Hoofdstraat n.z. wordt aangepakt en de structuur van het dorp krijgt er een geweldige kwaliteitsimpuls mee. Het plan omvat ca. 5.200 m2 winkeloppervlakte en behelst daarnaast de bouw van 22 woningen. Wat betreft de winkelvoorzieningen worden in de eerste plaats ondernemers uit De Marne benaderd zich te vestigen in het nieuwe winkelcentrum. Het is de bedoeling dat er zich twee supermarkten vestigen, een full service supermarkt en een discounter.

De gemeente werkt het stedenbouwkundig plan verder uit tot een nieuw bestemmingsplan. Parallel hieraan gaat de gemeente in overleg met Leyten
& Partners om tot een intentie-overeenkomst te komen met als doel voor de zomer van 2007 zekerheid te hebben over de verdere ontwikkeling en realisatie van een winkelcentrum in Leens. Uit eerdere onderzoeken is inmiddels voldoende duidelijk geworden dat het voorzieningenniveau in een aantal dorpen in De Marne stevig terugloopt. De gemeente hoopt met deze beoogde concentratie het tij te keren en met een mooi, nieuw centrum, met de nodige uitstraling de bewoners en bezoekers van De Marne te faciliteren hun dagelijkse boodschappen in de directe omgeving te doen.

De provincie volgt het initiatief van De Marne, om op deze wijze het voorzieningenniveau weer op het gewenste peil te brengen met belangstelling. Op het dun bevolkte Groninger platteland speelt deze problematiek in meer gemeenten.

De gemeente realiseert zich terdege dat tempo moet worden gemaakt met de ontwikkeling. Het streven van de gemeente is erop gericht met de bouw van het nieuwe centrum in 2009 te beginnen, zodat in de loop van 2010 de gemeente de beschikking heeft over een mooi, nieuw winkelcentrum.

sfeerbeeld winkelconcentratie Leens

 

Terug naar boven