Nieuwsbericht Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Winkelcentrum Leens 10 mei 2011

Gepubliceerd op: 19 mei 2011

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de gemeenteraad op 10 mei 2011 ongewijzigd heeft vastgesteld het ‘Bestemmingsplan Leens - Winkelcentrum Centrum-1, Partiële Herziening-2011’. Dit plan behelst een functiewijziging op de verdieping van het centrale bouwblok dat deel uitmaakt van het nog te bouwen winkelcentrum in Leens. Deze functiewijziging maakt, naast zelfstandige woonruimtes, een aantal niet-zelfstandige zorgeenheden met bijbehorende gemeenschappelijke voorzieningen mogelijk. De maatvoering van het gebouw blijft ongewijzigd. Bovendien hebben burgemeester en wethouders op 26 april 2011 een omgevingsvergunning voor de bouw van het betreffende bouwblok verleend. 

U kunt het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, die ingevolge het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 14 december 2010 gezamenlijk in procedure zijn gebracht, van 20 mei tot en met 30 juni 2011 inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Het bestemmingsplan is daarnaast beschikbaar op de gemeentelijke website www.demarne.nl.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden, voor zover zij tijdig zienswijzen hebben ingediend, dan wel aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

Bestemmingsplan Leens-Winkelcentrum Centrum-1, partiele herziening 10 mei 2011.pdf

Terug naar boven