Nieuwsbericht Provincie blij met voortgang krimpbeleid

Gepubliceerd op: 28 november 2012

Het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta, een fonds voor particuliere woningverbetering, een brandbrief aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst over de voorgenomen maatregelen; het zijn een aantal resultaten uit de Voortgangsrapportage Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling (2010-2013). "Het ongeduld speelt ons soms parten bij de aanpak, daarom is het goed om te zien hoeveel er ondertussen gebeurt in de krimpgebieden", aldus gedeputeerde Besselink.

Het College van Gedeputeerde Staten hebben de voortgangsrapportage van het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling op 27 november vastgesteld.

De provincie Groningen is het ‘krimplaboratorium’ van Nederland met ruimte om nieuwe ideeën te ontwikkelen en uit te voeren. Eind 2010 is het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling,‘Kijk op krimp, 2010 – 2013’, vastgesteld. Met als doel in de krimpregio’s een kwalitatief aantrekkelijke leefomgeving te creëren of op peil te houden.Samen met gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke partners. De voortgangsrapportage laat zien hoeveel resultaat er geboekt is. Zoals bijvoorbeeld het kennisplatform kindvoorzieningen waarin schoolbesturen, kinderopvang, provincie, gemeenten en het ministerie van OCW samenwerken of de website www.zorgvoordetoekomst.com waar onder andere de resultaten van leefstijlinterventies in Noord- en Oost-Groningen te vinden zijn. Ook ontwikkelt de provincie met het rijk een atlas voor kansen in de grensoverschrijdende regio met Duitsland. Voor de Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden is nog steeds veel belangstelling: 48 projecten zijn inmiddels gehonoreerd.

Woon- en Leefbaarheidsplan

De belangrijkste actie blijft de ontwikkeling van de regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen in de regio’s Eemsdelta, Oost-Groningen en gemeente De Marne. Hierin worden door de regio belangrijke keuzes gemaakt op het gebied van voorzieningen en de woningvoorraad.

Inmiddels ligt er in gemeente De Marne een woon- en leefbaarheidsplan (WLP) met uitvoeringsprogramma. Het WLP in de Eemsdelta is dit najaar vastgesteld en in 2013 volgt het plan van Oost-Groningen. Het convenant 'Groningen op koers' dat op 29 oktober is ondertekend door rijk, provincie, de twaalf krimpgemeenten en de stad Groningen benadrukt nog eens dat partnerschap tussen de drie overheidslagen van cruciaal belang is voor een effectieve aanpak van de gevolgen van de krimp.

De Voortgangsrapportage laat zien dat de provincie extra aandacht heeft voor het versterken van de economische vitaliteit en ‘burgerkracht’ in krimpgebieden. Dat blijft nodig, want in het nieuwe regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ wordt duidelijk dat van burgers steeds meer zelfredzaamheid wordt verwacht; participatie in de samenleving is daarbij sleutelwoord.

Extra financiering

De provincie financiert de opgave voor de leefbaarheid in de krimpgebieden uit een aantal budgetten. Ten eerste zit er van 2011 t/m 2020 3 miljoen euro in de Reserve Leefbaarheid krimpgebieden. Ook het ISV-budget (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) van 15,2 miljoen wordt ingezet in de krimpgebieden. In de Eemsdelta is in totaal 42,75 miljoen euro beschikbaar voor krimp. Hieraan dragen het Rijk, de gemeenten en de provincie elk 14,25 miljoen euro bij. Het geld dat nodig is voor de opgave voor de krimpgebieden is vele malen groter dan het beschikbare bedrag. Daarom wil de provincie het beschikbare geld inzetten waar de prioriteit het hoogst is. Bovenaan staat de kwaliteit van de stedelijke centra van bijvoorbeeld Delfzijl en Winschoten. Omdat deze centra een regionale functie hebben is dit is van cruciaal belang voor de leefbaarheid van de krimpgebieden. De provincie zoekt op dit moment hoe er extra bestaande middelen in te zetten zijn voor deze opgave.

Meer informatie

De provincie zet zich in voor werk, energie en leefbaarheid. In het kader van de leefbaarheid heeft het college heeft de voortgangsrapportage van het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling vandaag vastgesteld. Provinciale Staten bespreken de Voortgangsrapportage naar verwachting begin 2013. Het document is te downloaden op www.provinciegroningen.nl/krimp.

bron: persbericht provincie Groningen, 27 november 2012.

Terug naar boven