Nieuwsbericht Ontmoetingspunten in De Marne krijgen nieuwe vorm

Gepubliceerd op: 03 oktober 2012

De ontmoetingspunten in de vijf dorpskernen Eenrum, Ulrum, Kloosterburen, Leens en Zoutkamp krijgen een nieuwe vorm. Dit betekent dat de huidige beheerscommissies meer ruimte en verantwoordelijkheden krijgen. De overkoepelende Stichting Steunpunten en de betaalde functie van dorpsconciërges vervallen. Doorgaan op de huidige voet is organisatorisch en financieel niet haalbaar gebleken.

Verantwoordelijk wethouder Harm Evert Waalkens: “Ik ben me er terdege van bewust dat we een zware wissel trekken op vrijwilligers en inwoners van onze dorpen. Ik hoop dat we samen optrekken om de ontmoetingspunten die plek te kunnen laten invullen die het verdient”. Om deze veranderingen te faciliteren, zal Stichting Welzijn & Dienstverlening extra professionele begeleiding bieden.

Invulling aan Woon- & Leefbaarheidsplan

Gemeente De Marne geeft met de ontmoetingspunten invulling aan de sociale pijler van het Woon- & Leefbaarheidsplan. In dit plan wordt gezegd dat er in de dorpen ruimte moet zijn voor ontmoeting en activiteiten. ‘Ontmoeting’ kan je echter niet dwingen maar moet gedragen worden door het dorp. De gemeente wil dan ook geen sturende, maar een faciliterende en stimulerende rol bieden. Dit past bij de regierol die gemeente De Marne steeds meer wil gaan oppakken. Ook past het bij de Wmo gedachte die uitgaat van de “eigen kracht” van de inwoners en hun omgeving. Kansen bieden en ruimte bieden aan eigen initiatief op het terrein van leefbaarheid en krimp.

Regierol gemeente

Daarvoor is een ombuiging van de huidige organisatiestructuur van de ontmoetingspunten nodig. De gemeente blijft faciliteren door huisvesting, gas, water en licht beschikbaar te stellen. De beheerscommissies worden zelf verantwoordelijk voor het ontmoetingspunt in het dorp en de activiteiten die er plaats vinden. Dit biedt veel kansen. Inwoners krijgen de ruimte om, met ondersteuning vanuit het welzijnswerk, het ontmoetingspunt in te zetten naar hun eigen wensen en behoeften. Zij worden daarbij aangemoedigd om afstemming te zoeken binnen hun dorp. Zo werkt De Marne toe naar ontmoetingspunten voor en door inwoners!

Verbeterpunten

De ontmoetingspunten zijn in 2006 opgericht. In 2011 zijn de ontmoetingspunten geëvalueerd. Daaruit is naar voren gekomen dat er al veel is bereikt met de ontmoetingspunten, maar dat er ook een aantal verbeterpunten is. De huidige organisatiestructuur is één van die verbeterpunten. Met deze nieuwe vorm geeft De Marne uitvoering aan de aanbevelingen van deze evaluatie. Het jaar 2013 zal vooral in het teken staan van de overgang van de oude naar de nieuwe structuur.

Terug naar boven