Nieuwsbericht De Marne dient plannen Werken aan de Dorpen in bij NCG

Gepubliceerd op: 21 december 2017

Gemeente De Marne dient deze week een aanvraag in bij het NCG voor het project Werken aan de Dorpen. De dorpen binnen De Marne zijn de afgelopen tijd aan de slag geweest om plannen op te stellen die de vitaliteit en de leefbaarheid versterken en de kwaliteit van leef- en woonomgeving verhogen. Op 12 december jl. heeft het college van B&W besloten dat er in totaal drieëndertig plannen passend zijn binnen het project Werken aan de Dorpen.

Om de leefbaarheid en vitaliteit te verbeteren is er door de éénentwintig dorpen in De Marne gekeken waar de woon- en leefomgeving extra kwaliteit kan gebruiken. De dorpen hebben concrete plannen opgesteld waarbij zij ondersteund zijn door de gemeente door inzet van kennis op het gebied van civiele techniek, groen, landschappelijke inpassing, verkeersveiligheid, leefbaarheid en vitaliteit. De dorpen konden deze plannen tot half oktober indienen bij de gemeente. In november zijn deze plannen door de dorpen toegelicht aan het college van B&W.

De gemeenteraad heeft eerder al middelen beschikbaar gesteld en de concrete plannen zijn de basis waarop nu een subsidieaanvraag ingediend wordt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Verwachting is dat er in het voorjaar meer duidelijk wordt of de plannen bij het NCG positief ontvangen zijn. Voor initiatieven die ook naar voren zijn gekomen in een dorp maar die niet binnen het project Werken aan de Dorpen realiseerbaar zijn wordt er gekeken of er wellicht andere mogelijkheden zijn om toch uitvoering te geven aan deze plannen.

Terug naar boven