Nieuwsbericht 4,1 Miljoen voor projecten leefbaarheid in krimpgebieden

Gepubliceerd op: 14 mei 2014

Vandaag is in totaal 4,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten in het kader van leefbaarheid in de drie krimpregio’s van de provincie Groningen. Het gaat om projecten in de Eemsdelta (ca. 3,3 miljoen euro), Oost Groningen (ca. 750.000 euro) en De Marne (15.000 euro). Het geld is deels afkomstig van de gemeenten, deels van het Rijk en deels van de provincie Groningen. De meeste projecten zijn al eerder beschreven in Woon- en Leefbaarheidsplannen van de regio’s. Bij vier projecten gaat het om nieuwe innovatieve experimenten.

De provincie heeft tot 2020 jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in de krimpgebieden Eemsdelta, Oost Groningen en De Marne helpen in stand te houden of te verbeteren. De subsidies die nu zijn toegekend vormen de eerste ronde van 2014. In de jaren 2011-2013 zijn al in totaal meer dan 90 projecten gesubsidieerd. De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van leefbaarheid als gevolg van de bevolkingsdaling op terreinen als wonen, zorg, onderwijs cultuur, gezondheid, kwetsbare groepen en voorzieningen.

Innovatief: Integraal Kindcentrum Eenrum (15.000 euro)

Doel is het tot stand brengen van een vergaande samenwerking en integratie van het aanbod van de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de basisschool in Eenrum. Stip op de horizon: één organisatie voor onderwijs en opvang. Eerste stap is het fundament: een gedeelde visie op onderwijs en opvang. Deze wordt vertaald in de bouwstenen voor de kindvoorziening: pedagogische klimaat; dagindeling en schooltijden; groepsindeling; organisatieontwerp; functiebouwwerk; inzet ICT; gebruik ruimten. De bouwstenen worden uitgewerkt in een plan van aanpak met een stappenplan en fasering in tijd.

bron: persbericht provincie Groningen, 13 mei 2014

Terug naar boven