Nieuwsbericht 3 Ton voor voorbereidingen geïntegreerd kindcentrum Leens

Gepubliceerd op: 18 maart 2014

Het nieuwe geïntegreerd kindcentrum (GKC) in Leens kan verder voorbereid worden. De Stuurgroep Krimp en Leefbaarheid heeft hiertoe vrijdag een bestedingsaanvraag van € 300.000,- gehonoreerd. In het GKC Leens komen naast de basisscholen OBS Lydinge en CBS De Regenboog ook de peuterspeelzaal en een kinderopvangorganisatie. De gemeente De Marne had deze aanvraag ingediend nadat de gemeenteraad akkoord is gegaan met de resultaten van een onderzoek over het GKC. Volgens onderwijswethouder Waalkens is de honorering een belangrijke stap in het realiseren van het GKC. ‘Met dit besluit kunnen we in het najaar een uitgewerkt voorstel aan de gemeenteraad voorleggen, zodat daarna de schop in de grond kan.’

Verdere stappen

Het aangevraagde bedrag is ongeveer 10% van het totale investeringsbudget voor het GKC Leens. Met het bedrag worden verdere stappen gezet om aan het eind van het jaar een definitief bouwplan voor te leggen aan de gemeenteraad van De Marne. Zo kan men aan de slag met het maken van een locatiestudie, een voorlopig inrichtingsplan infrastructurele werken een definitief programma van eisen. Ook wordt uitgewerkt hoe beide scholen, de peuterspeelzaal en de kinderopvang gaan samenwerken.

Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek

De aanvraag is ingediend naar aanleiding van de bevindingen van een haalbaarheidsonderzoek. Met deze bevindingen is de gemeenteraad van De Marne afgelopen februari akkoord gegaan. Een belangrijke bevinding is het voorlopig programma van eisen. Schoolbesturen en gemeente zijn het eens geworden over het aantal vierkante meters vloeroppervlak voor beide scholen. Voor de peuterspeelzaal was het aantal vierkante meters al bekend. De te bouwen vierkante meters voor de kinderopvangorganisatie dienen zichzelf terug te verdienen.

Stuurgroep Krimp en Leefbaarheid

In augustus 2013 heeft de gemeente De Marne van de provincie Groningen een toezegging ontvangen voor financiële ondersteuning van het gemeentelijke Programma Krimp & Leefbaarheid. Vanuit de provinciale Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden is € 3.892.490,- beschikbaar. Hiervan is € 1.825.000,- bestemd voor maatregelen ten behoeve van een toekomstbestendige inrichting van de onderwijsstructuur. De Stuurgroep Krimp en Leefbaarheid, bestaande uit wethouder Van Gelder van De Marne en gedeputeerde Besselink van de provincie Groningen, besluit per ingediend voorstel over de besteding van deze middelen.

Terug naar boven