Nieuwsbericht Speerpunten politieke partijen verkiezingen gemeenteraad 2014

Gepubliceerd op: 25 februari 2014

Hieronder treft u de speerpunten aan van de politieke partijen die in De Marne deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Verder vindt u aan de rechterkant van deze pagina onder meer links naar de sociale media waarvan de partijen gebruik maken. Alle speerpunten kunt u ook nalezen in de PDF die hiernaast als download beschikbaar is.

Waar het CDA in De Marne voor staat

1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil  initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving.

2 Verkeer:  Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede ontsluiting en landbouwverkeer over de N361.

3 Sport en spel: Sport verstevigt de sociale samenhang in een dorp en dient betaalbaar te zijn voor een ieder.

4 Jong en oud tellen mee: Goed jongerenwerk en jeugdsozen faciliteren; voor ouderen een plaats in het dorp houden.

5 Kinderen zijn de toekomst: Behoud van basisscholen  met oog voor kwaliteit en keuzevrijheid naar identiteit.

6 Zorg voor elkaar: Aandacht voor kwetsbaren in onze samenleving. Het CDA wil zorg dichtbij en op maat. 

7 Rentmeesterschap: De balans zoeken tussen mens, milieu en een gezonde economie, met oog op ons nageslacht.

8 Ruimte voor de ondernemer: Faciliteren en niet blokkeren. Oplossingsgericht denken is het motto van het CDA.

9 Woningbehoefte met kijk op de toekomst: Woningaanbod afstemmen op behoefte; opvulling van gaten.

10 Herindeling maar wel dorpsgericht: De afstand burger-gemeente klein houden met een robuuste kernenbeleid.

Speerpunten van de ChristenUnie

 
Leefbaarheid

De dorpen moeten een eigen dorpsvisie kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Voor elk dorp stelt de gemeente een budget ter beschikking om de leefbaarheid en vitaliteit te behouden, een eigen ontmoetingspunt is daarbij van essentieel belang. De gemeente moet een open houding hebben naar burgers die met initiatieven komen. Verder zetten wij ons in voor behoud van zwembad en bibliotheek.

Zorg voor mensen

Er wordt steeds meer zelfredzaamheid van de inwoners verwacht. Maar de gemeente moet een vangnet blijven bieden voor hen die werkelijk zorg nodig hebben. Ook wordt er een steeds groter beroep op vrijwilligers en mantelzorgers gedaan. Ze zijn onmisbaar in het functioneren van onze maatschappij. Het is van groot belang dat zij terug kunnen vallen op professionele ondersteuning.

Wonen

Een aanpassing in het woningbestand is nodig om ouderen langer thuis te laten wonen. Voor starters moet het aantrekkelijk worden gemaakt om kwetsbare panden te kopen en op te knappen. Verder moeten de bestemmingsplannen worden aangepast zodat het mogelijk wordt dat er in panden zonder woonbestemming toch woningen kunnen worden gerealiseerd.

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid valt per 1 januari 2014 onder de gemeente, de overgang moet zo geruisloos mogelijk gebeuren. De zorg moet op hetzelfde niveau blijven en dichtbij het kind en in samenhang met zijn/haar omgeving worden geregeld, met het uitgangspunt: één gezin, één hulpverlener en één plan. Belangrijk is dat identiteitsgebonden jeugdzorg deel uitmaakt van het palet van aanbieders waaruit gekozen kan worden.

Ondernemen

De ChristenUnie zet zich in voor minder regels en meer kansen vooral voor het midden- en kleinbedrijf, waarvan er binnen onze gemeente relatief veel zijn. Verder maken we ons sterk voor een duurzame en innovatieve visserij en landbouw.

Verder is het van grootbelang dat ondernemers, gemeenten en provincie de handen ineen slaan om dit uniek gebied (Waddenzee, Lauwersmeer en het Hoogeland) toeristisch op de kaart te zetten.

Speerpunten GroenLinks De Marne

De Marne is een unieke gemeente. Het landschap is eeuwenoud en dynamisch, nergens is het licht overdag zo helder, nergens de nacht zo donker. Bovendien bruist de Marne van verenigingsactiviteiten, van sport en cultuur. GroenLinks wil deze waarden versterken en kiest daarom voor vertrouwen. Samenwerken waar het zinvol is, ruimte geven waar het kan.

Wij willen

* Kleinschalige bedrijvigheid stimuleren
* Streven naar balans in plaats van naar eindeloze groei
* Respect voor mensen zonder betaald werk: ieder telt mee!

GroenLinks maakt het waar in de Marne

* Betere hangplekken voor de jeugd
* Flexbus ook ten noorden van de N361
* Nieuw monumentenbeleid voor boerderijen
* Een professionele gemeenteraad
* Ieder dorp ruimte voor zeggenschap over zichzelf, ook na de herindeling!

Streven naar balans en wederzijds vertrouwen
Herwil van Gelder, lijsttrekker GroenLinks

Speerpunten PvdA


1.    Herindeling   De mens centraal

De PvdA kiest met verstand voor ’t Hoogeland (Winsum, Bedum, Eemsmond en De Marne), een gemeente  met ± 50.000 inwoners. Cultuur- historisch past dat erg goed. We kiezen voor het Hoogeland omdat wij een grote betrokkenheid van de gemeente bij de inwoners en de dorpen van belang vinden. Op de schaal van het Hoogeland is dat beter in te vullen dan bij een nog grotere gemeente.

2.    Werk en economie 

De PvdA zet in op goed betaald werk voor iedereen. Samen met werkgevers en instanties wordt een regionale en actieve aanpak ingezet. Voor wie extra steun nodig heeft wordt een beschermde arbeidsplaats geboden. De gemeente geeft werkzoekenden uit de eigen regio voorrang bij vacatures. We willen een Regionaal Economisch Platform oprichten om de pijlers van onze economie (landbouw, visserij, recreatie & toerisme) verder te versterken.

3.    Wonen en zorg        Zo lang mogelijk in eigen dorp kunnen blijven wonen

Betaalbare en kwalitatief goede woningen zijn een speerpunt voor de PvdA. Ook moeten er voldoende aangepaste woningen zijn voor het toenemend aantal ouderen. Ouderen moeten in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen met voldoende zorg op maat. De nog benodigde zorgwoningen moeten om die reden gespreid over de gemeente gebouwd worden. Bij nieuwbouw van woningen moeten de plannen in overleg met de bewoners worden uitgewerkt.

4.    Achterstanden en armoede           Leerachterstanden vroeg oppakken

De PvdA van de Marne zet zich in voor de kwetsbaren in onze samenleving. De PvdA vindt dat de gemeente deze groep inwoners moet ondersteunen om zelfredzaam te blijven of te worden. Bij de aanpak van armoede is preventie van groot belang. Bij armoedebestrijding ligt de prioriteit bij kinderen.

5.    Vitale dorpen           

Met een dorpsbudget en hulp van de gemeente kunnen dorpen veel zaken zelf regelen. Initiatieven vanuit de dorpen moeten positief worden benaderd. Elk groter dorp moet een dorpscentrum hebben. Een ontmoetingsplek, bruisend van de activiteiten, waar inwoners ook terecht kunnen met vragen.

6.    Onderwijs en jeugd

Een kwalitatief goede school moet een fijne, schone en veilige plek zijn, een plek waar kinderen worden uitgedaagd tot leren. De jeugd van 0 tot 12 jaar onder één dak. De PvdA kiest voor geïntegreerde kindcentra, met ruimte voor ieders identiteit.

7.    Cultuur          Een kunstenaars- of atelierdorp

In de gemeente De Marne zijn meer dan 70 beroepskunstenaars. We willen cultureel ondernemerschap graag stimuleren. Het creëren van een kunstenaars- of atelierdorp zou mooi zijn.

8.    Duurzaamheid en energie Een zelfvoorzienend dorp

De PvdA wil door de oprichting van een Regionaal Kenniscentrum Duurzaamheid, inwoners en ondernemers helpen. De PvdA wil dat de gemeente de inspanningen om  “klimaat neutraal” te werken intensiveert. Eén van de dorpskernen is in 2018 wat energie en water betreft zelfvoorzienend. De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat de winning en opslag van gas ernstige gevolgen heeft. Ook de inwoners van de Marne moeten volledig gecompenseerd worden voor alle schade inclusief waardedaling.

9.    Sport en voorzieningen     Sporten in eigen dorp

Wij vinden het belangrijk om samen met de gebruikers nieuwe concepten te bedenken en te proberen om de voorzieningen (onderwijs, sport, zorg, cultuur), in de dorpen in stand te houden. Voorzieningen bundelen is geen uitgangspunt, samenwerking en multifunctioneel gebruik wel. Sportbeoefening moet bij voorkeur in het eigen dorp kunnen, want sporten is ook elkaar ontmoeten.

10.   Bestuur        Lokale aanpak met gebiedsmanagers

De PvdA zet in op een gebiedsgerichte aanpak vanuit de gemeente. Niet vanuit één groot nieuw gemeentehuis, maar met gemeentelijke lokale kantoren, van waaruit gewerkt wordt. Zo blijft de verbondenheid met het gebied en de dorpen bestaan en is goede service gewaarborgd. Gebiedsmanagers kennen de dorpen, komen daar regelmatig en leggen verbinding met de gemeentelijke diensten. De gemeente is dienstverlenend en transparant.

Puntenplan VVD tbv campagne gemeenteraadsverkiezingen 2014

De VVD werkt aan:

Terug naar boven