Nieuwsbericht Proef met hoger waterpeil Lauwersmeer start in 2018

Gepubliceerd op: 06 februari 2017

De proef om het waterpeil in het Lauwersmeer dit voorjaar te verhogen tot -0,52 m NAP schuift door naar 2018. Waterschap Noorderzijlvest gaf 10 januari de vergunning voor deze proef af met als startdatum 15 februari en als einddatum 1 april. Het jaar 2017 wordt gebruikt om de monitoring te versterken, vispassages aan te leggen en extra peilbuizen te plaatsen voor de nulmeting.

Vandaag hebben de provincie Groningen, uitvoerder van het beheerplan, en het waterschap Noorderzijlvest overleg gehad. Uitkomst daarvan is dat het vizier wordt gericht op de jaren 2018 en 2019. Dan wordt de proef wel uitgevoerd.
Het waterpeil wordt in die jaren gedurende zes weken van 15 februari tot 1 april tijdelijk verhoogd. De verwachting is dat daardoor de kwaliteit en kwantiteit van het waterriet in het Lauwersmeer langs de oevers toeneemt, slikgebieden verbeteren en de voortschrijdende 'verbossing' van het gebied tot stilstand komt.

De vergunning van het waterschap biedt ruimte voor twee jaar proefdraaien. De tijd die nu vrijkomt door 2017 niet te starten, wordt gebruikt om de monitoring in het gebied verder te versterken. Met de vergunning geeft het waterschap het signaal af dat de veiligheid van de inwoners van het gebied is gewaarborgd tijdens de tijdelijke verhoging.

Noorderzijlvest, de provincies Groningen en Fryslân, Wetterkip Fryslân, Staatsbosbeheer en betrokken gemeenten hebben samen met het Rijk een Beheerplan Natura 2000 voor het Lauwersmeer opgesteld. De proef met het waterpeil is daar een voortvloeisel van. In het beheerplan staan diverse maatregelen die uiteindelijke moeten leiden tot een betere biodiversiteit in het gebied. De komst van meer slikkige gebieden en meer riet is goed voor de flora en fauna.

De proef is, zo stelt de stuurgroep, één van de manieren om te kijken hoe de flora en fauna in het Lauwersmeer behouden of zelfs versterkt kan worden. In een gebied waarin landbouw en recreatie ook belangrijk zijn. 'Die combinatie levert soms spanningen op', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer, voorzitter van de stuurgroep.' Maar de status van het Lauwersmeer als Natura 2000-gebied, een Europees natuurbeschermingsgebied dus, is niet vrijblijvend. Het Beheerplan evenmin. In dat licht moet je de proef bezien.'

bron: persbericht provincie Groningen.

Terug naar boven