Nieuwsbericht Voorontwerp provinciaal inpassingsplan N361 Ranum-Mensingeweer en fietsverbinding Mensingeweer-Baflo

Gepubliceerd op: 08 juni 2012

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft het voorontwerp van het provinciaal inpassingsplan N361 Ranum-Mensingeweer en de fietsverbinding Mensingeweer-Baflo vastgesteld.

De provinciale weg N361 tussen Ranum en Mensingeweer is een belangrijk knelpunt als het gaat om verkeersveiligheid, leefbaarheid, een vlotte doorstroming en bereikbaarheid. Daarom wordt het tracé tussen Ranum en Mensingeweer aangepast. Het nieuwe tracé van de weg gaat uit van een rotonde bij Ranum, een recht weggedeelte op grotere afstand van de wierde van Maarhuizen, een rondweg om Mensingeweer, een rotonde tussen Mensingeweer en Eenrum en een parallelweg voor landbouwverkeer.

In samenhang met dit project wordt er ook een vrijliggend fietspad tussen Mensingeweer en Baflo aangelegd. Het tracé van het fietspad komt te liggen aan de noordzijde van de Eenrumerweg richting Baflo. 

Inpassingsplan

De provincie Groningen heeft in samenwerking met de gemeenten Winsum en De Marne een voorontwerp provinciaal inpassingsplan voor de nieuwe weg tussen Ranum en Mensingeweer (N361) en de nieuwe fietsverbinding tussen Mensingeweer en Baflo opgesteld. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat door Provinciale Staten wordt vastgesteld. 

Terinzagelegging

Het voorontwerp-inpassingsplan ‘N361 Ranum-Mensingeweer en fietsverbinding Mensingeweer-Baflo’ en de bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 13 juni 2012 tot en met dinsdag 24 juli 2012 voor iedereen ter inzage:

Het voorontwerp-inpassingplan is met bijbehorende stukken digitaal te raadplegen en te downloaden vanaf 13 juni 2012 van de provinciale website www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen/ en de websites van de gemeenten Winsum en De Marne. De plannen zijn ook digitaal te raadplegen op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9920.IPMWEERRANUMN361-VO01.

Tijdens de termijn van terinzagelegging staat het voorontwerp-inpassingsplan ‘N361 Ranum-Mensingeweer en fietsverbinding Mensingeweer-Baflo’ open voor inspraak.

Inloopbijeenkomst

De provincie Groningen organiseert in samenwerking met de gemeenten Winsum en De Marne op 25 juni 2012 een inloopbijeenkomst over het voorontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan N361 Ranum-Mensingeweer en de fietsverbinding Mensingeweer-Baflo. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgen bezoekers informatie over de inhoud en de procedure van het inpassingsplan.

Belangstellenden zijn van harte welkom om deze inloopbijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel-Restaurant Schierstee, Warfhuisterweg 17 in Wehe-den Hoorn. De inloop start om 16.00 uur en duurt tot 20.00 uur.

Planning

Het voorontwerp inpassingsplan staat tijdens de ter inzage termijn open voor inspraak. Na de periode van inspraak worden de inspraakreacties verzameld en wordt er een inspraaknota opgesteld waarin op de ingekomen reacties wordt gereageerd. Dat wil zeggen dat er of met de inspraakreactie wordt ingestemd en het inpassingsplan wordt aangepast of dat er wordt uitgelegd waarom de inspraakreactie niet leidt tot aanpassing van het inpassingsplan.

Daarna komt het ontwerp inpassingsplan ter inzage te liggen en kan men desgewenst een zienswijze indienen. Naar verwachting wordt het ontwerp inpassingsplan in het najaar van 2012 ter inzage gelegd.

Bron: persbericht provincie Groningen.

Terug naar boven