Nieuwsbericht Inspraak startnotitie Tracéstudie Mensingeweer-Winsum-Groningen

Gepubliceerd op: 17 november 2005

De provincie Groningen, de gemeenten Bedum, de Marne en Winsum zijn van plan de wegverbinding met Noordwest-Groningen, de N361, te verbeteren of zelfs een geheel nieuwe weg aan te leggen. De vier partners hebben het initiatief genomen tot het uitvoeren van een zogenaamde milieu effect rapportage (m.e.r.). De eerste stap in het uitvoeren daarvan is het vaststellen van de startnotitie. Hierin geven de initiatiefnemers aan wat hun voornemen is, welke alternatieven er zijn en op welke wijze die alternatieven in het MER onderzocht zullen worden. Het doel van een m.e.r. is om de effecten van een plan duidelijk te maken en zo de besluitvorming over het plan te ondersteunen. Meer informatie over wat een m.e.r-procedure is kunt u vinden op de site van het Ministerie van VROM (www.vrom.nl, onder dossier nota's, wetten en regels).
De initiatiefnemers hebben nu de startnotitie vastgesteld. In de periode van 4 november tot en met 16 december 2005 is de inspraakperiode.

De inspraak

Voordat het MER kan worden opgesteld, stellen Gedeputeerde Staten (zij zijn het Bevoegd Gezag) richtlijnen vast waaraan de inhoud van het MER moet voldoen. Voor het opstellen van deze richtlijnen is inspraak mogelijk. De inspraak op de startnotitie zal dus niet leiden tot aanpassing van de startnotitie, maar wordt gebruikt bij het opstellen van de richtlijnen!!

In de inspraakperiode zullen drie inspraakavonden worden gehouden:
donderdag 10 november 20.00 uur Ons Centrum in Winsum
maandag 14 november 20.00 uur 't Trefcentrum in Bedum
maandag 21 november 20.00 uur Ubbegaheem Sauwerd
Door u gemaakte opmerkingen op deze avonden zullen als officiële inspraakreactie worden behandeld.

De startnotitie is gratis digitaal beschikbaar op de site van de provincie Groningen onder Verkeer en Vervoer, wegen, Groningen-Mensingeweer-Winsum. Ook staat daar meer informatie over de inspraak. Een papieren exemplaar van de startnotitie is verkrijgbaar door overmaking van €5,- voor een zwart-wit exemplaar of €10,- voor een kleurenafdruk p rekeningnummer 3453590 ten name van Provincie Groningen, onder vermelding van startnotitie m.e.r. Mensingeweer.

Schriftelijke inspraakreacties kunnen van 4 november t/m 16 december worden gestuurd naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen
afdeling Verkeer en Vervoer
Postbus 610
9700 AP Groningen

Voor vragen kunt u terecht bij:
de projectleider mevr. M.A. de Visser, 050-3164929, m.de.visser@provinciegroningen.nl
de projectcoördinator mevr. I. Molenaar, 050-3164317, i.molenaar@provinciegroningen.nl

Wat wordt er met uw reactie gedaan?

De reacties op de inspraakavonden en de schriftelijke reacties worden gebundeld in een nota reactie en commentaar. Hier wordt per reactie aangegeven wat het Bevoegd Gezag (de provincie) van deze reactie vindt en wat er verder mee gaat gebeuren. Ook worden alle inspraakreacties naar de commissie voor de m.e.r. gestuurd. Deze onafhankelijke commissie geeft het Bevoegd Gezag een zwaarwegend advies over wat er uiteindelijk wel en niet moet worden onderzocht in het MER.

Terug naar boven