Nieuwsbericht Definitief plan voor nieuwe provinciale weg Mensingeweer - Winsum - Groningen

Gepubliceerd op: 09 november 2010

Gedeputeerde Staten hebben vandaag het definitieve plan voor de nieuwe wegverbinding Mensingeweer - Winsum - Groningen (N361) gepresenteerd.
Het plan zorgt voor een betere leefbaarheid in de aanliggende dorpen, een betere verbinding tussen Noordwest Groningen en de stad en de verbetering van de verkeersveiligheid. Het verzachten en zo nodig compenseren van schade aan natuur en landschap door de nieuwe weg is opgenomen in het plan.

De nieuwe N361

Vanuit het Lauwersmeergebied volgt de weg een noordelijke boog om Mensingeweer, en steekt met een rechte lijn boven Maarhuizen rechtstreeks door naar Ranum.
Tussen Ranum en de Onderdendamsterweg (aan de noordzijde van het dorp Winsum) komt een rechtstreekse verbinding. In het dorp Winsum volgt de N361 het bestaande tracé. De aansluiting van en naar de sportvelden en de oversteekmogelijkheden voor fietsers/voetgangers worden daar verbeterd. Aan de zuidkant van Winsum komen twee rotondes, een bij de Garnwerderweg/Borgweg en een bij de Meeden. De weg gaat vervolgens met een tunnel onder het spoor door naar de oostkant ervan en loopt verder parallel aan het spoor. De Munnikeweg vormt de aansluiting op de N361 voor Sauwerd en Adorp. Zuidelijk van Adorp wordt de spoorlijn verlaten om aan te sluiten op de Noordelijke en Oostelijke Ringweg van de stad Groningen.

Wijzigingen

Begin juni 2010 presenteerden Gedeputeerde Staten wijzigingen op het tracé dat al in 2009 werd vastgesteld door Provinciale Staten. De wijzigingen waren nodig om de financiering rond te krijgen. De meest opvallende wijzigingen van deze zomer waren het vervallen van de boog om Winsum en het verplaatsen van de aansluiting van Adorp en Sauwerd op de nieuwe weg. Ook verviel in totaal zo'n vier kilometer parallelweg. Bewoners en belanghebbenden hebben afgelopen zomer gereageerd op deze wijzigingen. Door die reacties komt er nu een bushalte aan de nieuwe weg bij Adorp, een tweede rotonde aan de zuidkant van Winsum en een rechtstreekse verbinding tussen de Onderdendamsterweg en Ranum.

Planning en besluitvorming

Alle leden van de stuurgroep N361, met uitzondering van de gemeente Groningen, hebben ingestemd met het aangepaste plan. Ook de colleges van B&W van de gemeenten De Marne, Winsum en Bedum hebben ingestemd. Het complete voorstel dat eind dit jaar ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraden en Provinciale Staten, bevat onder meer een visie op de compensatie van schade op het gebied van landschap en natuur. Wanneer de raden en Provinciale Staten het voorstel vaststellen, volgt de (planologische) uitwerking van het besluit.

De eerste werkzaamheden aan het weggedeelte tussen Mensingeweer en Ranum kunnen in 2012 starten.

bron: persbericht provincie Groningen nr. 138

Terug naar boven