Nieuwsbericht Bestemmingsplan Rotonde Strandweg te Lauwersoog

Gepubliceerd op: 26 november 2015

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor aanpassing van de N361 te Lauwersoog. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een rotonde ter hoogte van de kruising N361-Strandweg.

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt van 27 november 2015 tot en met 7 januari 2016 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1663.LO2013herz02-VO01) en op de gemeentelijke website (https://www.demarne.nl/wonen_en_leven/ruimtelijke_plannen). De planbestanden zijn beschikbaar op http://5.22.254.170/DeMarne/plannen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie geven. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer het bestem-mingsplan in ontwerp ter inzage ligt. Wanneer dat is wordt tijdig aangekondigd.

Wij stellen geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid advies uit te brengen over het voornemen tot bestemmingsplanwijziging.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de heer S. Bensliman, tel. (0595) 421 179.

Terug naar boven