Nieuwsbericht Vergadering raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten 18 oktober 2017

Gepubliceerd op: 10 oktober 2017

projectlogo herindeling BMWE-gemeenten

Aan de leden en adviseurs van de raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten. Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 18 oktober 2017, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis te Uithuizen. De agenda is onderstaand vermeld.

Winsum, 05 oktober 2017

De voorzitter van de raadsklankbordgroep,
Namens deze, J. van der Meer, secretaris

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 18 september 2017
4. Mededelingen
Ter informatie
5. Stand van zaken herindeling
Informatie over de herindeling en/of specifieke projecten wordt met de leden van de raadsklankbordgroep gedeeld. Er is ruimte voor het stellen van vragen en interactie.
- Lange termijn planning
- Besluitenlijst(en) stuurgroep
6. Stand van zaken raadseigen projectgroepen
De leden van de raadsklankbordgroep worden door de voorzitter/een lid van de raadseigen projectgroepen geïnformeerd.
- Projectgroep Planning & Control
- Projectgroep Vergaderwijze
- Projectgroep Excursies
- Projectgroep Harmonisatie regelingen
- Projectgroep Inrichting griffie
- Projectgroep Rekenkamer
- Projectgroep Burgerkracht
Ter bespreking
7. Dienstverleningsconcept
8. Externe communicatie
9. Advies Begroting herindeling en voorstel voorfinanciering kosten 2017
10. Vergaderschema raadsklankbordgroep 2018
11. Voorbereidingen verkiezingen gemeenteraad Het Hogeland
Ter vaststelling
12. Advies Begroting herindeling en voorstel voorfinanciering kosten 2017
13. Vergaderschema raadsklankbordgroep 2018
14. Voorbereidingen verkiezingen gemeenteraad Het Hogeland
15. Rondvraag
16. Sluiting

 * De genoemde bestanden staan op de besluitvormingswebsite.

Terug naar boven