Nieuwsbericht Aardbevingsschade en WOZ-waarde

Gepubliceerd op: 24 februari 2015

Als gevolg van gaswinning door de NAM komen in de provincie Groningen regelmatig aardbevingen voor. Ook de gemeente De Marne heeft hier mee te maken. De komende jaren kunnen we te maken blijven krijgen met aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

Wij willen u hierbij meer algemene informatie geven over aardbevingen in de provincie Groningen, hoe u schade kunt melden en wat dit onder andere kan betekenen voor uw WOZ waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken).

Schade melden bij Centrum Veilig Wonen

Sinds 2015 heeft het Centrum Veilig Wonen (CVW) de afhandeling van aardbevingsschade over genomen van de NAM. Het CVW is gevestigd in een bedrijfspand aan de Fivelpoort in Appingedam. In dit pand bevindt zich het bewonerscontactcentrum dat dagelijks (ook in het weekend, op zaterdag en zondag) is geopend van 08.00 tot 20.00 uur voor schademeldingen en andere informatie. Schades kunnen op verschillende manieren worden gemeld: persoonlijk, per post, via het gratis telefoonnummer 0800 2896636 of via het online schadeformulier op de website. Naast het afhandelen van schadeclaims gaat het CVW zich ook bezig houden met het versterken en verduurzamen van huizen en gebouwen.

WOZ

Er is met de gemeenten in de provincie Groningen overleg geweest over de WOZ in relatie tot aardbevingen en hoe daar, gezamenlijk, mee om te gaan. Hierbij is afgesproken dat alle gemeenten een uniforme afhandeling van bezwaren, met betrekking tot aardbevingsschade en imago-schade hanteren.
De bezwaren gerelateerd aan aardbevingen zijn in te delen in twee typen, namelijk bezwaren betreffende imagoschade en fysieke schade.

Imagoschade

Hierbij is het uitgangspunt dat de imagoschade naar aanleiding van de aardbevingen verdisconteerd is in de gerealiseerde verkoopcijfers. Ingeval van imagoschade wordt daarom bij de gebouwen uitgegaan van toestandsdatum* 1 januari 2015.

Fysieke schade

Hierbij is het uitgangspunt dat dit specifiek voor een onroerende zaak (gebouw) geldende bijzondere omstandigheid is. Ingeval van fysieke schade wordt daarom uitgegaan van toestandsdatum* 1 januari 2016.

U komt in aanmerking voor vermindering van de WOZ-waarde, indien de schade nog niet is verholpen en u een schaderapport van de NAM of het CVW heeft.

Heeft u uw schade wel gemeld bij de NAM of het CVW maar heeft u nog geen schaderapport? Neemt u dan contact op met het taakveld belastingen zodra u het rapport heeft ontvangen en u akkoord bent met het schadebedrag. U bereikt het taakveld belastingen via het algemene nummer 0595-575500.
Schade ontstaan na 1 januari 2016 is niet van invloed op de beschikking WOZ waarde 2016.

(*) Voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ wordt in principe uitgegaan van de situatie op de waardepeildatum. Indien zich tussen de waardepeildatum 1 januari 2015 en de toestandsdatum 1 januari 2016 wijzigingen aan het object hebben voorgedaan, zoals bijvoorbeeld schade door een aardbeving, wordt de waarde bepaald inclusief de ontstane schade.

Dialoogtafel

Op 17 december 2015 is de dialoogtafel beëindigd.

Nationaal Coördinator Groningen

Sinds het begin van 2015 wordt door twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid gewerkt aan het versterken van woningen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Hans Alders geeft leiding aan dit samenwerkingsverband.

De Nationaal Coördinator Groningen gaat ervoor zorgen dat deze operatie goed en snel verloopt. Hij moet de verschillende (overheids)partijen bij elkaar brengen en uitvoeringsproblemen in de regio identificeren en oplossen. Dit alles om te bouwen aan de veiligheid en leefbaarheid in Groningen. Het belang van de inwoners staat hierbij centraal.

Zijn er nog verdere vragen over schade door aardbevingen, over compensatie daarvan of over andere onderwerpen die daarmee te maken hebben? Dan kunt u de volgende wegen bewandelen:

U komt er niet uit met de NAM rondom schadeherstel of waardedaling of versterken van uw huis of gebouw?

Wanneer u een klacht heeft over de schadeafhandeling door de NAM kunt u dit melden bij de Ombudsman Gaswinning Groningen, de heer Leendert Klaassen. U kunt hem telefonisch bereiken onder nummer 088-223 44 55 of via de mail info@onafhankelijkeraadsman.nl.

Algemeen informatiepunt

Er is een permanent 'Regionaal Informatiepunt Gaswinning' in het gemeentehuis van Loppersum gevestigd voor vragen en informatie.
Op donderdag van 17.00 tot 18.00 uur is er een medewerker van de NAM aanwezig.

Het informatiepunt is telefonisch bereikbaar via het nummer van de gemeente Loppersum, (0596) 548200 of per mail via gemeente@loppersum.nl.

Er worden door het Regionaal Informatiepunt Gaswinning regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd. Publicatie hierover vindt u op www.loppersum.nl.

Terug naar boven